Regulamin Czytelni

Regulamin dla użytkowników Czytelni Neofilologicznej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Przepisy ogólne:

 1. Czytelnia Neofilologiczna jest specjalistyczną czytelnią naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UwB.
 2. Czytelnia Neofilologiczna gromadzi zbiory w języku angielskim i francuskim ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa, metodyki nauczania języków obcych, literatury pięknej oraz British i American Studies i francuskiej cywilizacji.
 3. Czytelnia Neofilologiczna udostępnia swoje zbiory do korzystania na miejscu wszystkim zainteresowanym.
 4. Czytelnia Neofilologiczna udostępnia wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne (zbiory na nośnikach elektronicznych, materiały audiowizualne).
 5. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:
  • Pracownicy Katedry Neofilologii UwB;
  • Studenci Katedry Neofilologii UwB;
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni UwB – do 30 dni za okazaniem ważnej karty członkowskiej;
  • Inne osoby – tylko wydzieloną część zbiorów z regałów oznaczonych napisem DONATED BY THE BRITISH COUNCIL – do 4 pozycji na okres 30 dni za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.
 6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w otrzymanych wydawnictwach należy zgłosić je bibliotekarzowi. W razie uszkodzenia dzieła czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz. Bibliotekarz może też przyjąć ekwiwalent za zagubioną książkę inne dzieło wartościowe z punktu widzenia polityki gromadzenia zbiorów.
 1. 7. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Czytelni Neofilologicznej oraz opłatę pieniężną w wysokości określonej w Cenniku opłat Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia UwB.
 1. Wszelkich informacji dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i katalogów udziela dyżurny bibliotekarz.
 2. Na zajęcia dydaktyczne udostępniane będą wybrane publikacje wyłącznie pracownikom Katedry Neofilologii UwB. Wypożyczone na zajęcia dydaktyczne materiały należy zwrócić do Czytelni zaraz po zakończeniu zajęć.
 3. Przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów lub w przypadku odejścia z uczelni studenci oraz pracownicy Katedry Neofilologii UwB zobowiązani są uzyskać na karcie obiegowej pieczątkę i podpis upoważnionego pracownika Czytelni, stwierdzające uregulowanie zobowiązań wobec Czytelni.
 4. Korzystać z Internetu można wyłącznie do celów naukowych.
 5. Do korzystania z Internetu upoważnieni są wyłącznie użytkownicy Czytelni Neofilologicznej na podstawie ważnej karty bibliotecznej. Od roku akademickiego 2008/2009 dla studentów posiadających legitymację z kodem kreskowym funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować utratę prawa korzystania z Czytelni Neofilologicznej.

REGULAMIN   udostępniania  na miejscu w CZYTELNI    NEOFILOLOGICZNEJ
Wydziału Filologicznego  Uniwersytetu w Białymstoku

Czytelnia  udostępnia swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym.

I. Czytelników  korzystających z  czytelni  obowiązuje:

1. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb i.t.p.
2. Zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie się do księgi odwiedzin.
3. Zarejestrowanie  u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych do czytelni publikacji nie będących własnością  biblioteki.
4. Pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza na czas korzystania z  czytelni legitymacji studenckiej, służbowej lub innego dokumentu.
5. Zajęcie  miejsca wskazanego przez bibliotekarza.
6. Zachowanie ciszy i porządku, niepalenie i niespożywanie posiłków oraz  napojów w  czytelni.

II. Kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu:

1. Wydawnictwa zwarte i ciągłe nieperiodyczne zgromadzone w księgozbiorze czytelni.
2.  Czasopisma.
3. Wydawnictwa  multimedialne

III.  Czytelnik może zamówić jednorazowo w czytelni  do 6 vol.

Dyżurny bibliotekarz może podjąć decyzję o mniejszej lub  większej ilości vol.

IV. W wyjątkowych wypadkach można uzyskać zgodę bibliotekarza na krótkoterminowe wypożyczenie materiałów  poza obręb czytelni w celu  wykonania kserokopii (Dz. Us. Nr 24/1994) – prawo autorskie.

V. Pracownicy  naukowo-dydaktyczni  Katedry Neofilologii UwB mogą wypożyczyć z księgozbioru czytelni wybrane przez siebie publikacje (do 10 vol.) oznaczone pieczątką na  okres   14 dni.

VI.  Studenci Katedry Neofilologii  UwB mogą wypożyczyć ze zbiorów czytelni  1 pozycję na jedną noc pod zastaw legitymacji studenckiej lub  in.  dokumentu   tożsamości.

VII.  Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować utratę prawa korzystania  z czytelni.