• HOME
  • Studenci
  • Egzamin PNJA

Egzamin PNJA

Informacje wstępne

Egzamin z PNJA odbywa się po każdym roku nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta. Egzamin z PNJA jest egzaminem typu proficiency, co oznacza, że nie sprawdza on opanowania konkretnego materiału, ale poziom nabycia umiejętności językowych określony dla każdego roku.

Studenci, którzy uzyskali  średnią co najmniej 4,75 z przedmiotów praktycznych, a z żadnego z komponentów nie otrzymali oceny niższej niż 4,0 mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego. Będą brane pod uwagę wyłącznie oceny końcowe każdego komponentu.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJA:

  • Słownictwo
  • Gramatyka praktyczna
  • Pisanie
  • Umiejętności łączone
  • Fonetyka praktyczna

Nieuzyskanie któregokolwiek z zaliczeń powoduje utratę pierwszego terminu; wówczas wrześniowy termin poprawkowy jest jedynym przysługującym podejściem.

Egzamin z PNJA dla studentów studiów I stopnia licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) odbywa się w sesji letniej. W sesji poprawkowej, student poprawia tylko ten komponent, za który otrzymał ocenę niedostateczną.

Za egzamin PNJA wystawiona jest jedna ocena, która jest średnią arytmetyczną komponentów wchodzących w skład egzaminu.

W przypadku powtarzania roku z powodu niezdania egzaminu z PNJA student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

UWAGA! : Terminy egzaminu praktycznego, ze względu na swoją logistykę oraz liczbę osób zaangażowanych do jego przygotowania, są nieprzesuwalne.

Opis egzaminu z PNJA

 

Po I roku :

Egzamin z PNJA składa się z części pisemnej i ustnej.

I. Pisemny test kompetencji językowej
Test ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po pierwszym roku nauki. Składa się z następujących komponentów:

– Reading (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem oraz test ze słownictwa. Czytanie: dwa teksty, typy zadań: gapped-text (dopasowywanie brakujących zdań z listy podanych pod tekstem), matching paragraphs (porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów) lub multiple-choice (test wielokrotnego wyboru – 4 możliwe odpowiedzi), oraz wyszukiwanie synonimów podanych definicji słów wśród wyrazów występujących w tekście.
– Listening (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda / fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
– Open cloze (test lukowy) – tekst zawierający 15-20 luk, w każdą z których należy wstawić jedno słowo tak, aby tekst był poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
– Multiple-choice cloze (lukowy test wyboru) – tekst zawierający 15 luk, które należy uzupełnić wybierając jedno słowo z 4 podanych.
– Error correction (poprawa błędów) – test złożony z 10-15 zdań zawierających różnego rodzaju błędy językowe, które należy zidentyfikować oraz poprawić.

Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania. Granica 60% jest płynna i zależy od takich czynników jak najwyższy i najniższy wynik uzyskany przez studentów.

II. Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy. Ocenie podlegają następujące kategorie:
– fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja (phonetics) (max. 12 ptk.)
– płynność wypowiedzi (fluency) (max. 12 ptk.)
– poprawność gramatyczna (grammar accuracy) (max. 12 ptk.)
– zakres słownictwa (vocabulary) (max. 12 ptk.)

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Zdający losuje dwa tematy i dostaje czas na przygotowanie się do wypowiedzi (ok.10 min).
Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, jasne wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, logiczne przedstawianie i porządkowanie argumentów np. za i przeciw, uzasadnianie, wyciąganie wniosków, spontaniczne odpowiadanie na pytania oraz winien wykazać się umiejętnością prowadzenia spontanicznej rozmowy na dany temat.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-6 dla każdej z nich.
Maksymalna liczba punktów – 48.
Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego – 28.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJA wystawiana jest na podstawie punktacji z obu części. W terminie poprawkowym, student przystępuje do tej/tych części egzaminu, której/których nie zdał we wcześniejszym terminie. Niezdanie którejś z części egzaminu oznacza niezdanie egzaminu z PNJA.

Po II roku :

Format egzaminu i kryteria oceniania tak jak po I roku.

Po III roku:

– wypowiedź pisemna w formie eseju (typu argumentative z wykorzystaniem tekstów źródłowych przygotowanych przez egzaminatorów).

Ocenie podlegają następujące elementy eseju:

Struktura eseju.
Obowiązuje formuła eseju według formatu anglosaskiego ze wstępem (motywator, teza, blue-print), rozwinięciem (każdy akapit z topic sentence i odpowiednią strukturą) i zakończeniem o odpowiedniej strukturze.

Treść.
Efektywna i jasna teza, adekwatna, przejrzysta argumentacja oraz elementy techniczne: odpowiednia sekwencja, widoczny rozwój argumentacji, słowa i frazy łączące, przejrzysta organizacja myślowa eseju. Prawidłowe wykorzystanie materiałów źródłowych: streszczenie, parafrazy, cytaty zgodne z regułami prawa autorskiego, przypisy śródtekstowe, jednolite w całej pracy.

Język.
– słownictwo – poprawność i adekwatność, znajomość słownictwa związanego z tematem, poprawna idiomatyka, frazeologia i słowotwórstwo,
– gramatyka – różnorodność stosowanych struktur zdania, poziom skomplikowania struktur efektywność i poprawność użytych struktur.
– poprawność interpunkcji i ortografii.

Sprawdzający stawiają esejom punkty w skali od 0 do 5, przy czym: 0, 1, 2 są negatywne; 3, 4, 5 są pozytywne. Po ocenieniu wszystkich esejów punkty są sumowane i mnożone przez 10 – w ten sposób osiąga się punktację egzaminacyjną od 0 do 100 pkt, przy progu zdającym 60 pkt.

Opracował zespół Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Koordynator – mgr Ewa Majewska