dr Beata Piecychna

e-mail: b.piecychna@uwb.edu.pl

 

Stopnie naukowe:

2016 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność naukowa: przekładoznawstwo); Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (dyplom z wyróżnieniem).

2011 – magister filologii w zakresie tłumaczeń specjalistycznych; Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

 • hermeneutyka przekładoznawcza
 • związki hermeneutyki z kognitywistyką
 • socjologiczne i psychologiczne aspekty przekładu
 • dydaktyka przekładu pisemnego
 • przekład medyczny
 • przekład z zakresu prawa własności intelektualnej
 • filozofia języka (kontynentalna)
 • translatologia kognitywna

 

Wybrane publikacje:

 • Piecychna B., A Literary Translator’s Status in a Globalised World. Reflections at the Margin of Zygmunt Bauman’s Liquid Modernity Idea, “Kwartalnik Neofilologiczny”, 2017, z. 2/2017, s. 246-264.
 • Piecychna B., The Use of Hermeneutic Approach in Translation Classroom – Advantages from Translation Students’ Point of View, [w:] Translational Hermeneutics:Philosophy and Practice, pod red. R. Stolze, J. Stanleya, B. O’Keeffe oraz L. Cercel, Bukarest 2017.
 • Piecychna B., Święczkowska H., Language acquisition in the light of rationalist philosophy of mind and philosophy of language, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2016, 48 (61), s. 303-315.
 • Piecychna B., Integrated Problem and Decision Reporting in Translation Teaching – Advantages and Drawbacks from Translation Students’ Point of View, “Białostockie Archiwum Językowe”, 2016, nr 16, s. 247-263.
 • Piecychna B., Is (Translational) Hermeneutics of any Use for (Cognitive) Analysis of Translation Products?, “Crossroads. A Journal of English Studies”, 2016, s. 29-45.
 • Piecychna B., Kompetencje tłumacza w świetle hermeneutycznej filozofii języka Hansa-Georga Gadamera, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Język przekładu i komunikacji międzykulturowej, t. V, pod red. K. Kodeniec, J. Nawackiej, Olsztyn 2016, s. 39-50.
 • Piecychna B., Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępne wyniki eksperymentu, „Białostockie Archiwum Językowe”, 2014, nr 14, s. 99-126.
 • Piecychna B., Przygotowanie do wykonywania zawodu weryfikatora tłumaczeń jako wyzwanie współczesnej dydaktyki przekładu pisemnego, „Między Oryginałem a Przekładem”, 2013, nr XXI, s. 29-52.
 • Piecychna B., Problemy tłumaczeniowe w przekładzie irlandzkich baśni, „Białostockie Archiwum Językowe”, 2013, nr 13, s. 253-274.
 • Piecychna B., Legal translation competence in the light of translational hermeneutics, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2013, 34(47), s. 141-159.
 • Piecychna B., The act of translation in Hans Georg Gadamer’s hermeneutic philosophy of language, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2012, 28(41), s. 161-182.

Inne:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (przekład medyczny, przekład umów z zakresu prawa własności intelektualnej) oraz weryfikacji przekład