• HOME
  • Studenci
  • Egzamin PNJR

Egzamin PNJR

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej są również do pobrania jako dokument PDF

Informacje wstępne

Egzamin z PNJR odbywa się po pierwszym roku nauki i ma na celu sprawdzenie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji językowychnabytych przez studenta na danym etapie kształcenia. Stopień trudności egzaminu z PNJR jest określony poziomem A1 wg skali ESOKJ.

Do egzaminu z PNJR przystępują  studenci, którzy otrzymali zaliczenie z przedmiotuPNJR 1. Jeśli student nie otrzyma zaliczenia w obowiązującym terminie, upływającym w przeddzień rozpoczęcia sesji letniej, traci możliwość przystąpienia do egzaminu w danej sesji. Termin egzaminu poprawkowegostaje się w takim przypadku jedynym możliwym podejściem do egzaminu, o ile do tego czasu student uzyska zaliczenie z wymaganego przedmiotu.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.  Warunkiem  zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu komponentów. Student otrzymuje jedną ocenę z egzaminu, która jest średnią arytmetyczną  ocenpozytywnych, uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

W przypadku, gdy w I terminie student nie zda obu komponentów egzaminu (części pisemnej i ustnej), otrzymuje ocenę negatywną i jeszcze raz przystępuje do całości egzaminu w sesji poprawkowej.

W przypadku, gdy w I terminie student otrzyma ocenę negatywną tylko z jednej części egzaminu, przystępuje do tej części egzaminu w sesji poprawkowej. Ocena z całości egzaminu zostanie wystawiona w II terminie.

W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów z powodu niezdania egzaminu (bądź jego komponentu)  z PNJR student ma obowiązek podejścia do obu części egzaminu.

 

Egzamin  z PNJR po I roku

Egzamin z PNJR odbywa się po I rokunauki (II semestr, sesja letnia). Stopień jego trudności jest określony poziomem A1/A1+.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemną egzaminu z PNJR stanowi test leksykalno-gramatyczny, który  ma na celu sprawdzenie zakresu wiedzy leksykalnej, gramatycznej i ortograficznej oraz umiejętności i kompetencji językowych studenta po dwóch semestrach nauki.

W skład testu wchodzą:

– zadania sprawdzające zrozumienie przytoczonego tekstu (np. pytania do tekstu, zdania typu prawda/ fałsz, uzupełnianie zdań itp.);

– zadania dotyczące znajomości poznanego słownictwa (np. tłumaczenie zdań, wyrazów, uzupełnianie zdań, wybieranie form poprawnych itp.);

– zadania dotyczące umiejętności stosowania reguł gramatycznych  i zasad ortograficznych (np. wstawianie w zdaniach odpowiednich form gramatycznych, przekształcanie form gramatycznych, wybieranie form poprawnych w zdaniach, wstawianie opuszczonych liter itp.).

Część pisemna egzaminu z PNJR trwa 60 min.

Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska min. 60% możliwych do zdobycia punktów.

Część ustna egzaminu z PNJR składa się z dwóch zadań, mających na celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych studenta  po trzech semestrach nauki.

Egzamin ustny składa się z dwóch komponentów:

– czytanie

– wypowiedź ustna na określony temat

Egzamin ustny jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Student dokonuje losowego wyboru 2 zadań (fragmentu tekstu do czytania oraz zagadnienia do wypowiedzi ustnej). Przed przystąpieniem do odpowiedzi student może przygotowywać się max. 10 min.

 

Ocena z części ustnej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych z obu komponentów egzaminu niezależnie przez dwóch egzaminatorów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJR wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej  ocen z jego części pisemnej i ustnej.

 

II i III rok FAR

Informacje wstępne

Egzamin z PNJR odbywa się po trzecim i szóstym semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji językowychnabytych przez studenta na danym etapie kształcenia. Stopień trudności egzaminu z PNJR jest odpowiednio określony poziomem A1+/A2 (po 3 semestrze) i B1+/B2 (po szóstym semestrze) wg skali ESOKJ.

Do egzaminu z PNJR przystępują  studenci, którzy otrzymali zaliczenia z przedmiotów wchodzących w skład modułu PNJRodpowiednich dla danego etapu kształcenia. W przypadku studentów II roku studiów są to: PNJR 1 i PNJR 2 (semestr III), w przypadku studentów III roku: PNJR 1, PNJR2 i PNJR 3.Jeśli student nie otrzyma zaliczenia w obowiązującym terminie, upływającym w przeddzień rozpoczęcia sesji, traci możliwość przystąpienia do egzaminu w danej sesji. Termin egzaminu poprawkowegostaje się w takim przypadku jedynym możliwym podejściem do egzaminu, o ile do tego czasu student uzyska zaliczenie z wymaganego przedmiotu.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu komponentów. Student otrzymuje jedną ocenę z egzaminu, która jest średnią arytmetyczną  ocenpozytywnych, uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

W przypadku, gdy w I terminie student nie zda obu komponentów egzaminu (części pisemnej i ustnej), otrzymuje ocenę negatywną i jeszcze razprzystępuje do całości egzaminu w sesji poprawkowej.

W przypadku, gdy w I terminie student otrzyma ocenę negatywną tylko z jednej części egzaminu, przystępuje do tej części egzaminu w sesji poprawkowej. Ocena z całości egzaminu zostanie wystawiona w II terminie.

W przypadku powtarzania roku z powodu niezdania egzaminu (bądź jego komponentu)  z PNJR student ma obowiązek podejścia do obu części egzaminu.

 

Egzamin z PNJR po 3 semestrze nauki  (II rok FAR, semestr zimowy)

Egzamin z PNJR odbywa się po 3 semestrze nauki (semestr zimowy). Stopień jego trudności jest określony poziomem A1+/A2.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemnąegzaminu z PNJR stanowi test leksykalno-gramatyczny, który ma na celu sprawdzenie zakresu wiedzy leksykalnej, gramatycznej i ortograficznej oraz umiejętności i kompetencji językowych studenta po trzech semestrach nauki.

W skład testu wchodzą:

– zadania sprawdzające zrozumienie przytoczonego tekstu (np. pytania do tekstu, zdania typu prawda/ fałsz, pytania wielokrotnego wyboru,  uzupełnianie zdań, układanie pytań do tekstu, itp.),

– zadania dotyczące znajomości poznanegosłownictwa (np. tłumaczenie zdań, wyrazów, uzupełnianie zdań, wybieranie form poprawnych itp.)

– zadania dotyczące umiejętności stosowania reguł gramatycznych  i zasad ortograficznych(np. wstawianie w zdaniach odpowiednich form gramatycznych, przekształcanie form gramatycznych, wybieranie form poprawnych w zdaniach,wstawianie opuszczonych liter itp.)

Część pisemna egzaminu z PNJR trwa 60 min.

Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska min. 60%możliwych do zdobycia punktów.

Część ustnaegzaminu z PNJR składa się z dwóch zadań, mających na celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych studenta  po trzech semestrach nauki.

Egzamin ustny składa się z dwóch komponentów:

– czytanie

– wypowiedź ustna na określony temat

Egzamin ustny jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Student dokonuje losowego wyboru 2 zadań (fragmentu tekstu do czytania oraz zagadnienia do wypowiedzi ustnej).Przed przystąpieniem do odpowiedzi student może przygotowywać się max. 10 min.

 

Ocena z części ustnej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych z obu komponentów egzaminu niezależnie przez dwóch egzaminatorów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJR wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej  ocen z jego części pisemnej i ustnej.

 

Egzamin z PNJR po 6 semestrze nauki  (III rok FAR, semestr letni)

IEgzamin z PNJR odbywa się po 6 semestrze nauki (semestr letni). Stopień jego trudności jest określony poziomem B1+/B2.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemną egzaminu z PNJR stanowi test leksykalno-gramatyczny, który  ma na celu sprawdzenie zakresu wiedzy leksykalnej, gramatycznej i ortograficznej oraz umiejętności i kompetencji językowych studenta po sześciu semestrach nauki.

W skład testu wchodzą:

– zadania sprawdzające zrozumienie przytoczonego tekstu (np. pytania do tekstu, zdania typu prawda/ fałsz, pytania wielokrotnego wyboru,  uzupełnianie zdań, układanie pytań do tekstu, itp.),

– zadania dotyczące znajomości poznanego słownictwa (np. tłumaczenie zdań, wyrazów, uzupełnianie zdań, wybieranie form poprawnych, zwięzła wypowiedź pisemna itp.)

– zadania dotyczące umiejętności stosowania reguł gramatycznych  i zasad ortograficznych (np. wstawianie w zdaniach odpowiednich form gramatycznych, przekształcanie form gramatycznych, wybieranie form poprawnych w zdaniach, wstawianie opuszczonych liter itp.)

Część pisemna egzaminu z PNJR trwa 60 min.

Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska min. 60% możliwych do zdobycia punktów.

Część ustna egzaminu z PNJR składa się z dwóch zadań, mających na celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych studenta  po trzech semestrach nauki.

Egzamin ustny jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Student dokonuje losowego wyboru 2 zadań (zagadnień do wypowiedzi ustnej). Przed przystąpieniem do odpowiedzi student może przygotowywać się max. 10 min.

 

Ocena z części ustnej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych z obu komponentów egzaminu niezależnie przez dwóch egzaminatorów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJR wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej  ocen z jego części pisemnej i ustnej.