• HOME
 • Studenci
 • Egzamin PNJN

Egzamin PNJN

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej są również do pobrania jako dokument PDF

Informacje wstępne

Egzamin z PNJN odbywa się po drugim, czwartym i szóstym  semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJN. Nieuzyskanie któregokolwiek z zaliczeń powoduje utratę pierwszego terminu; termin poprawkowy jest w takiej sytuacji jedynym przysługującym podejściem. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną.  W przypadku powtarzania roku z powodu niezdanego egzaminu z PNJN student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

Egzamin po 2 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej ma na celu sprawdzenie receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz umiejętności wypowiedzi pisemnej.

Egzaminu pisemny składa się z następujących części:

 1. HÖRVERSTEHEN- (rozumienie ze słuchu) – polega na wysłuchaniu dwóch nagrań i wykonaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu na poziomie selektywnymprzy pomocy technik ćwiczonych na zajęciach, np.: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 2. LESEVERSTEHEN – (rozumienie tekstu pisanego) –  obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie globalnym lub selektywnym. Student czyta dwa teksty i wykonuje zadania typu: dopasowywanie brakujących zdań z listy podanej pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 3. STRUKTUREN und WORTSCHATZ – ( struktury gramatyczne i słownictwo)- sprawdza umiejętność stosowania struktur gramatycznych i słownictwa poznanych w czasie dwóch pierwszych semestrów nauki :

rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki w mianowniku i bierniku, KOMPOSITA, NEGATION – kein, nicht, zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, zaimki dzierżawcze, WECHSELPRÄPOSITIONEN,

TEMPORALE PRÄPOSITIONEN,  stopniowanie przymiotników i przysłówków, czasowniki regularne,  nieregularne oraz modalne, tryb rozkazujący, czas przeszły PERFEKT w połączeniu ze słownictwem omawianych tematów w pierwszych dwóch semestrach . Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, przekształcanie, wstawianie odpowiedniego słowa lub poprawnej formy.

 1. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (pisanie tekstu) –sprawdza umiejętność napisania krótkiego tekstu (50 -70 słów) typumail, pocztówka, post, informacja dla współlokatora, kogoś z rodziny itp. z zachowaniem wymogów formalnych. Piszący powinien uwzględnić w treści wypowiedzi tematy podane przez egzaminatora. Ocenie w wypowiedzi pisemnej podlega:
 • realizacja zadania – tj. uwzględnienie w treści podanych tematów
 • zasób słownictwa
 • poprawność gramatyczna
 • zachowanie wymogów formalnych danego rodzaju tekstu

Każda część testu oceniona zostaje na 20 punktów. W części pisemnej egzaminu można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Test uważa się za zdany, jeżeli student uzyska minimum 60% tj. 48 punktów. Natomiast jeżeli któraś z czterech części testu zostanie oceniona na mniej niż 12 punktów, student jest zobowiązany tę część egzaminu poprawić.

Egzamin ustny jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją i ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie przygotowanej i przedstawionej prezentacji (tematy prezentacji są uzgadniane z prowadzącymi zajęcia PNJN), a także krótkiej wypowiedzi na wylosowany temat. W trakcie egzaminu ustnego student powinien wykazać się takimi umiejętnościami, jak uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii i preferencji, odpowiadanie na pytania.

Zadanie pierwsze: Zdający przedstawia przygotowaną prezentację, po której następuje krótka rozmowa z egzaminatorami dotycząca prezentacji.

Zadanie drugie: Zdający ma 5 minut na przygotowanie wypowiedzi na wylosowany temat, przy czym jeśli podczas przygotowania sporządza notatki, to powinny one zawierać jedynie plan wypowiedzi lub słownictwo potrzebne do realizacji zadania.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • aspekt komunikacyjny wypowiedzi (zrozumiałość) – maksymalnie 5 punktów*
 • płynność wypowiedzi – maks. 4 punkty
 • zakres słownictwa studenta –maks. 4punktów
 • poprawność gramatyczna wypowiedzi – maks. 4 punkty
 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja zdaniowa – maks. 3 punkty

Za realizację obu zadań zdający może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego to 12, czyli 60%.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJN wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych w części pisemnej oraz ustnej -i przedstawia się następująco:

60—70 punktów – dostateczny

71 – 75 punktów – dostateczny plus

76 – 85 punktów  – dobry

86 – 90 punktów  – dobry plus

91 – 100 punktów – bardzo dobry

Egzamin po 4 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej ma na celu sprawdzenie receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz umiejętności wypowiedzi pisemnej.

Egzaminu pisemny składa się z następujących części:

 1. HÖRVERSTEHEN (rozumienie ze słuchu) – polega na wysłuchaniu dwóch nagrań i wykonaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu na poziomie selektywnym przy pomocy technik ćwiczonych na zajęciach, np.: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 2. LESEVERSTEHEN (rozumienie tekstu pisanego) – obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie globalnym lub selektywnym. Student czyta dwa teksty i wykonuje zadania typu: dopasowywanie brakujących zdań z listy podanej pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 3. STRUKTUREN und WORTSCHATZ ( struktury gramatyczne i słownictwo) – sprawdza umiejętność stosowania struktur gramatycznych i słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika, przyimków z celownikiem , biernikiem, czasów przeszłych PLUSQUAMPERFEKT , PERFEKT i PRÄTERITUM – czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych i zwrotnych (+paradygmaty odmian), FUTUR I, WÜRDE – FORM, spójników zdań prostych i złożonych, zdań względnych, strony bierniej  – PASSIV PRÄSENS w połączeniu ze słownictwem omawianych tematów w semestrach trzecim i czwartym.
 4. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (wypowiedź pisemna) –sprawdza umiejętność napisania tekstu (ok. 100 słów), a zwłaszcza poprawnego przedstawienia wydarzeń, ich opisu, własnej oceny przy zachowaniu cech formalnych tekstu.Ocenie w wypowiedzi pisemnej podlega:
 • realizacja zadania – tj. zgodność treści wypowiedzi z tematem
 • zasób słownictwa i różnorodność struktur
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna
 • zachowanie wymogów formalnych danego rodzaju tekstu

Każda część testu oceniona zostaje na 20 punktów. W części pisemnej egzaminu można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Test uważa się za zdany, jeżeli student uzyska minimum 60% tj. 48 punktów. Natomiast jeżeli któraś z czterech części testu zostanie oceniona na mniej niż 12 punktów, student jest zobowiązany tę część egzaminu poprawić.

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie wypowiedzi na dwa wylosowane tematy (w tym opis sytuacji na obrazku). Egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami, jak: aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów czy wyrażanie preferencji.

Zdający ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi na wylosowane dwa tematy (w tym opis sytuacji na obrazku), przy czym jeśli podczas przygotowania sporządza notatki, to powinny one zawierać jedynie plan wypowiedzi lub słownictwo potrzebne do realizacji zadania.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • aspekt komunikacyjny wypowiedzi (zrozumiałość) – maksymalnie 5 punktów
 • płynność wypowiedzi – maks. 4 punkty
 • zakres słownictwa studenta –maks. 4punktów
 • poprawność gramatyczna wypowiedzi – maks. 4 punkty
 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja zdaniowa – maks. 3 punkty

Za realizację obu zadań zdający może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu ustnego to 12, czyli 60%.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJN wystawiana jest na podstawie punktacji z obu części i przedstawia się następująco:

 

60—70 punktów – dostateczny

71 – 75 punktów – dostateczny plus

76 – 85 punktów  – dobry

86 – 90 punktów  – dobry plus

91 – 100 punktów – bardzo dobry

Egzamin po 6 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po sześciu  semestrach nauki.

Składa się z następujących komponentów:

 1. HÖREN – (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 2. LESEN – (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań: dopasowywanie informacji do osób, uzupełnianie informacji,  udzielanie odpowiedzi na pytania, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 3. GRAMMATIK / WORTSCHATZ – ( gramatyka i słownictwo)-  część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie całego toku  nauki ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia materiału o zagadnienia nowe i uzupełnienie wiedzy strukturalno-gramatycznej w semestrach: 4, 5 i 6.

( odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika, przyimki z celownikiem ,biernikiem i dopełniaczem,  czasy przeszłe- PLUSQUAMPERFEKT , PERFEKT i PRÄTERITUM- czasowniki regularne i nieregularne oraz modalne, Konjunktiv, spójniki zdań prostych i złożonych, strona bierna, zdania warunkowe  – wszystko  w połączeniu ze słownictwem omawianych tematów w  semestrach 4, 5 i 6.

Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, przekształcanie, dobór odpowiedniego czasu gramatycznego do kontekstu, wstawianie odpowiedniego słowa lub poprawnej formy, łączenie wyrażeń frazeologicznych.

SCHREIBEN – (pisanie) – student ma napisać  tekst (ok. 150 – 160  słów). Ten komponent egzaminu zawiera dwa różne zadania spośród znanych form ( opis/ charakterystyka,  list formalny/ nieformalny, reklamacja, sprawozdanie ) z uwzględnieniem wymagań na poziomie B 1 czyli umiejętności chronologicznego przedstawienia wydarzeń, ich opisu, własnej  oceny z uzasadnieniem i przedstawieniem  argumentów oraz zachowaniem cech  strukturalnych tekstu.

W wypowiedzi pisemnej oceniane są następujące kryteria:

 • zgodność z tematem , realizacja tematu i logiczne powiązanie wątków
 • zachowanie formy
 • bogactwo językowe i  różnorodność struktur
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna

 

Każda sprawność zawiera zadania na  20 punktów. W części pisemnej można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja
 • płynność wypowiedzi
 • poprawność gramatyczna
 • zakres słownictwa

 

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Egzamin ustny zawiera dwa zadania:

 1. wypowiedź na temat przeczytanego tekstu, krótkie streszczenie
 2. wypowiedź na wylosowany temat.

Zdający ma 15 minut na przygotowanie koncepcji wypowiedzi, ale nie zapisuje swoich myśli w formie pełnych zdań i nie odczytuje swoich notatek. Notatki mogą zawierać plan wypowiedzi , która winna mieć charakter spontaniczny lub słownictwo potrzebne do realizacji zadania.

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów, wyrażanie preferencji, spontaniczne odpowiadanie na pytania na poziomie B 1.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-10 dla każdej z nich. Maksymalna liczba punktów – 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego – 12. Po części ustnej egzaminatorzy wspólnie omawiają wyniki i uzasadniają przyznaną liczbę punktów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJN wystawiana jest na podstawie punktacji  z obu części i przedstawia się następująco:

 

60—70 punktów – dostateczny

71 – 75 punktów – dostateczny plus

76 – 85 punktów  – dobry

86 – 90 punktów  – dobry plus

91 – 100 punktów – bardzo dobry

 

Opracował Zespół Lektorów Języka Niemieckiego