• HOME
 • Studenci
 • Egzamin PNJN

Egzamin PNJN

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej są również do pobrania jako dokument PDF

Informacje wstępne

Egzamin z PNJN odbywa się po trzecim i szóstym semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta.

Egzamin z PNJN jest odpowiednio określony poziomem A 2 (po 3 semestrze) i B 1 (po szóstym semestrze) wg skali ESOKJ.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJN. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną.  W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów z powodu niezdania egzaminu z PNJN student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

Egzamin po 3 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po trzech semestrach nauki.

 

Składa się z następujących komponentów:

 1. HÖREN – (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 2. LESEN – (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań: dopasowywanie brakujących zdań z listy podanych pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 3. GRAMMATIK / WORTSCHATZ – ( gramatyka i słownictwo)-  część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie 3 pierwszych semestrów nauki

( rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, zaimki osobowe i dzierżawcze, przyimki z celownikiem i biernikiem oraz Wechselpräpositionen,  stopniowanie przymiotnika i antonimy, czasy przeszłe- PERFEKT  i  PRÄTERITUM- czasowniki regularne i nieregularne oraz modalne, tryb rozkazujący i przypuszczający  ( würde – Form ), czas przyszły FUTUR  I  w połączeniu ze słownictwem omawianych tematów w pierwszych trzech semestrach . Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, przekształcanie, dobór odpowiedniego czasu gramatycznego do kontekstu, wstawianie odpowiedniego słowa lub poprawnej formy .

 1. SCHREIBEN – (pisanie) – student ma napisać krótki tekst (ok. 100 słów). Ten komponent egzaminu zawiera dwa różne zadania spośród znanych form ( opis sytuacji przedstawionej na ilustracji;  wypowiedź na sformułowany temat;  sms; zaproszenie; mail o charakterze osobistym )

W wypowiedzi pisemnej oceniane są następujące kryteria:

 • zgodność z tematem , realizacja zadania
 • zachowanie formy
 • bogactwo językowe i  różnorodność struktur
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna

 

Każda sprawność zawiera zadania na  20 punktów. W części pisemnej można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja
 • płynność wypowiedzi
 • poprawność gramatyczna
 • zakres słownictwa

 

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Egzamin ustny zawiera dwa zadania:

 1. opis ilustracji
 2. wypowiedź na wylosowany temat.

Zdający ma 10 minut na przygotowanie koncepcji wypowiedzi, ale nie zapisuje swoich myśli w formie pełnych zdań i nie odczytuje swoich notatek. Notatki mogą zawierać plan wypowiedzi , która winna mieć charakter spontaniczny lub słownictwo potrzebne do realizacji zadania.  Na początku egzaminu student prezentuje przygotowaną wcześniej wypowiedź o sobie. Ta część nie jest oceniana, ale może stanowić  ważny punkt w końcowym momencie podliczania punktacji. Jeśli egzaminator lub egzaminatorzy uznają, iż prezentacja była na wybitnym poziomie to mogą przyznać uznaniowo po 1 punkcie dopisując ów punkt do końcowego wyniku. Jest to dość istotne, gdy student uzyskuje graniczną ilość punktów.

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów, wyrażanie preferencji, spontaniczne odpowiadanie na pytania na poziomie A2.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-10 dla każdej z nich. Maksymalna liczba punktów – 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego – 12. Po części ustnej egzaminatorzy wspólnie omawiają wyniki i uzasadniają przyznaną liczbę punktów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJN wystawiana jest na podstawie punktacji  z obu części i przedstawia się następująco:

 

60—70 punktów – dostateczny

71 – 75 punktów – dostateczny plus

76 – 85 punktów  – dobry

86 – 90 punktów  – dobry plus

91 – 100 punktów – bardzo dobry

 

Egzamin po 6 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po sześciu  semestrach nauki.

Składa się z następujących komponentów:

 1. HÖREN – (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 2. LESEN – (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań: dopasowywanie informacji do osób, uzupełnianie informacji,  udzielanie odpowiedzi na pytania, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 3. GRAMMATIK / WORTSCHATZ – ( gramatyka i słownictwo)-  część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie całego toku  nauki ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia materiału o zagadnienia nowe i uzupełnienie wiedzy strukturalno-gramatycznej w semestrach: 4, 5 i 6.

( odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika, przyimki z celownikiem ,biernikiem i dopełniaczem,  czasy przeszłe- PLUSQUAMPERFEKT , PERFEKT i PRÄTERITUM- czasowniki regularne i nieregularne oraz modalne, Konjunktiv, spójniki zdań prostych i złożonych, strona bierna, zdania warunkowe  – wszystko  w połączeniu ze słownictwem omawianych tematów w  semestrach 4, 5 i 6.

Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, przekształcanie, dobór odpowiedniego czasu gramatycznego do kontekstu, wstawianie odpowiedniego słowa lub poprawnej formy, łączenie wyrażeń frazeologicznych.

SCHREIBEN – (pisanie) – student ma napisać  tekst (ok. 150 – 160  słów). Ten komponent egzaminu zawiera dwa różne zadania spośród znanych form ( opis/ charakterystyka,  list formalny/ nieformalny, reklamacja, sprawozdanie ) z uwzględnieniem wymagań na poziomie B 1 czyli umiejętności chronologicznego przedstawienia wydarzeń, ich opisu, własnej  oceny z uzasadnieniem i przedstawieniem  argumentów oraz zachowaniem cech  strukturalnych tekstu.

W wypowiedzi pisemnej oceniane są następujące kryteria:

 • zgodność z tematem , realizacja tematu i logiczne powiązanie wątków
 • zachowanie formy
 • bogactwo językowe i  różnorodność struktur
 • poprawność gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna

 

Każda sprawność zawiera zadania na  20 punktów. W części pisemnej można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja
 • płynność wypowiedzi
 • poprawność gramatyczna
 • zakres słownictwa

 

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Egzamin ustny zawiera dwa zadania:

 1. wypowiedź na temat przeczytanego tekstu, krótkie streszczenie
 2. wypowiedź na wylosowany temat.

Zdający ma 15 minut na przygotowanie koncepcji wypowiedzi, ale nie zapisuje swoich myśli w formie pełnych zdań i nie odczytuje swoich notatek. Notatki mogą zawierać plan wypowiedzi , która winna mieć charakter spontaniczny lub słownictwo potrzebne do realizacji zadania.

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów, wyrażanie preferencji, spontaniczne odpowiadanie na pytania na poziomie B 1.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-10 dla każdej z nich. Maksymalna liczba punktów – 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego – 12. Po części ustnej egzaminatorzy wspólnie omawiają wyniki i uzasadniają przyznaną liczbę punktów.

 

Ocena końcowa z egzaminu z PNJN wystawiana jest na podstawie punktacji  z obu części i przedstawia się następująco:

 

60—70 punktów – dostateczny

71 – 75 punktów – dostateczny plus

76 – 85 punktów  – dobry

86 – 90 punktów  – dobry plus

91 – 100 punktów – bardzo dobry

 

Opracowała   mgr Dorota Żmudzka