dr Ewa Lewicka-Mroczek

email: e.lewicka-mroczek@ uwb.edu.pl

Stopnie naukowe:

2005 – doktor w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski

1985 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski

 Zainteresowanie badawcze:

 • analiza dyskursu, badania nad narracją tekstu (streszczenia ustne i pisemne)
 • analiza przekonań i faktycznych zachowań nauczycieli i uczniów,
 • teorie uczenia się i nauczania języków obcych,
 • uwarunkowania indywidualne, style i strategie uczenia się,
 • specyfika nauczania języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych

 Wybrane publikacje:

 • Ewa Lewicka-Mroczek, Dorota Szymaniuk. 2008.  „Interdyscyplinarność w kształceniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego – perspektywa studenta  Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku.” Linguadidactica. Tom XII. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Str. 85 – 97
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2009. „Błąd językowy na lekcji języka obcego. Sposoby reagowania i terapii”. Podrozdział w książce Komorowska, H. (red.). 2009.  Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych.. Warszawa: Wydawnictwo CODN. Str. 25 – 37.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2009. „Przekonania studentów filologii angielskiej SWPS  w Warszawie na  temat  wiedzy i  umiejętności  potrzebnych nauczycielowi języka obcego”. W Komorowska, H. (red.). 2009. Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym . Warszawa: Academica SWPS. Str. 241 – 254.
 • Ewa Lewicka-Mroczek, Dorota Szymaniuk. 2010. „Właściwa forma nauczania i czynniki wpływające na odniesienie sukcesu w procesie uczenia się języka obcego – przekonania studentów Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku.” Artykuł w pracy zbiorowej pt.: “Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce”. Materiały pokonferencyjne. Lublin: Werset. Str. 223 – 233.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2010. “Changing role of an EFL teacher”. Artykuł w pracy zbiorowej pod redakcją Hanny Komorowskiej i Lucyny Aleksandrowicz-Pędich  Coping with Diversity- Language and Culture Education. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA. Str. 221 – 242.
 • Lewicka-Mroczek, E. , Krajka. J. 2011. „Projekty partnerskie programu  eTwinning w rozwijaniu kompetencji interkulturowej dzieci i młodzieży”. W: Sowa M. (red.) (2011): Interculturel en pratique. Seria 12/15, nr 1, Lublin: Werset-IFR. Str. 127-140.
 • Ewa Lewicka-Mroczek. 2011. „Proces uczenia się uczniów w gimnazjum”. W:  Komorowska, H.  (red.) 2011. Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”. Str. 140 – 159.
 • Lewicka-Mroczek, E. , Krajka. J. 2011. „Kompetencja uczenia się i kompetencje informatyczne jako metakompetencje w procesie uczenia się języka obcego – o rozwijaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci.” Poliglota. Edukacja językowa dzieci. 2011, nr 1 (13). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Str. 17 – 31.
 • Lewicka-Mroczek, E., Krajka. J. 2011. „Kształcenie kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci języków obcych – moda czy faktyczna potrzeba?” Linguodidactica Tom XV. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Str. 113 – 132.
 • Lewicka-Mroczek, Ewa, Szymaniuk, Dorota. (2013). Prosody Learning Strategies And What English Philology Students Know About Them.  W Crossroads – a Journal of English Studies. An electronic journal published by The University of Bialystok. Issue 3/2013. 22 – 34.  www.crossroads.uwb.edu.pl. DOA: 09.12. 2014.
 • Ewa Lewicka-Mroczek, Jarosław Krajka. 2013. „Student jako badacz – w kierunku wspierania pracy badawczej w kształceniu neofilologicznym.” W H. Chodkiewicz, R. Lewicki. (red.) 2013. Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża J. P. II w Białej Podlaskiej. Recenzent prof. Dr hab. Maria Wysocka. ISBN:978-83-61044-94-9. Str.  237 – 245.
 • Krajka, Jarosław., Lewicka-Mroczek, Ewa. (2014). At the crossroads of linguistics, literature and culture – a case for using audiovisual translation in language teaching. W Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, 3. Str. 173-184.
 • Lewicka-Mroczek, E., Potocka, D., (2016), „Język ojczysty na lekcji języka obcego.
  Przegląd badań. W: Awramiuk, E. Karolczuk, M. (red.), (2016),  Z problematyki
  kształcenia językowego. VI: 211 – 228.  Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu
  w Białymstoku