Struktura i pracownicy

Dyżury pracowników,

Dyżury pracowników, r.a. 2016/17, sem. zimowy: W przygotowaniu

Dyżury współpracowników,

Dyżury współpracowników, r.a. 2016/17, sem. zimowy: W przygotowaniu

DYREKCJA

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Zakładzie Języka Angielskiego prowadzimy badania w zakresie językoznawstwa i edukacji językowej. Pracownicy Zakładu zajmują się angielsko-polskimi studiami kontrastywnymi, zagadnieniami z szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego (twierdzenia generyczne), pragmatyką interkulturowej i antropolingwistyką. Nasze projekty badawcze dotyczą także kształcenia i dokształcania nauczycieli języków obcych, teoretycznych aspektów nabywania języków obcych, oceniania bez użycia testów, a także ich pedagogicznych implikacji.

ZAKŁAD JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W Zakładzie Języka Francuskiego prowadzone są badania z dziedziny językoznawstwa, literatury i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Nasze badania koncentrują się wokół dwóch dużych projektów badawczych: "Badania kontrastywne – semantyka i pragmatyka" oraz "Literatura i kultura francuskiego obszaru językowego"

ZAKŁAD KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH

W Zakładzie Kultur i Literatur Anglojęzycznych zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską i amerykańską, jak również nad kulturą brytyjską i amerykańską. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne. Nasze badania koncentrują się wokół dwóch dużych projektów badawczych "Regionalizm, etniczność i marginalność jako wybrane aspekty literatury i kultury amerykańskiej XX i XXI wieku" oraz "Poetyka doświadczania odmienności"

PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI

W Pracowni Glottodydaktyki zajmujemy się prowadzeniem zajęć w ramach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w Instytucie Neofilologii, którego Pracownia stanowi integralną częścią. Zadaniem pracowników jednostki jest opracowywanie programów zajęć, prowadzenie zajęć w ramach bloku przedmiotowego Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, a także przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminów z tego przedmiotu. Zajęcia przez nas prowadzone mają w pełni autorski charakter i są prowadzone w oparciu o urozmaicone materiały, przy szerokim zastosowaniu multimediów.Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym ze zwiększaniem szans zawodowych absolwentów filologii na rynku pracy, w proponowanym przez nas planie studiów oferujemy również naukę języków specjalistycznych (‘Język w administracji i biznesie’ oraz ‘Język w kulturze i sztuce’), które wprowadzają studenta w sferę współczesnej komunikacji biznesowej a także w świat kultury i sztuki.

Pracownicy jednostki uczestniczą także w przedsięwzięciach mających na celu propagowanie angielskiego języka i kultury zarówno w Instytucie Neofilologii, jak i poza jego obrębem.

PRACOWNIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

W Pracowni Języka Hiszpańskiego zajmujemy się prowadzeniem zajęć w ramach Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego oraz zajęć z literatury i kultury tego obszaru językowego. Opracowujemy programy, a także przygotowujmy i przeprowadzamy egzaminy końcowe, kierunkujące na zdawanie DELE. Współpracujemy z native speakers pochodzącymi z Hiszpanii. Pracownicy naszej pracowni biorą udział w propagowaniu języka hiszpańskiego i kultury, a także w życiu naukowym poprzez uczestnictwo i organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym: Rok 2013 (UwB) sesja naukowa: Obraz Hiszpanii ikrajów hispanojęzycznych w innych kulturach (2013); sesja naukowa:Hiszpański a inne języki. Przykłady wzajemnych oddziaływań (2017).