• HOME
  • Nauka
  • Badania statutowe

Badania statutowe

Regionalizm, etniczność i marginalność jako wybrane aspekty literatury i kultury amerykańskiej XX i XXI wieku

Kierownik zespołu: dr hab. Jerzy Kamionowski

Członkowie: dr Zdzisław Głębocki, dr Jacek Partyka

Badania dotyczą literatury i kultury Stanów Zjednoczonych i prowadzone są w kilku częściowo nakładających się obszarach: współczesna poezja afroamerykańska, twórczość amerykańskich pisarzy żydowskiego pochodzenia, studia komparatystyczne dotyczące polskiej i amerykańskiej poezji XX wieku, aspekty wizualne w literaturze amerykańskiej (w tym wizerunki Innego), badania szeroko pojętej cyberkultury ze szczególnym uwzględnieniem obecności Polonii amerykańskiej w globalnej sieci.

Poetyka doświadczania odmienności

Kierownik zespołu: dr hab. Anna Maria Tomczak,
dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB; dr Sylwia Borowska-Szerszun, dr Weronika Łaszkiewicz

Celem realizowanego zadania jest przyjrzenie się wielorakim sytuacjom zderzenia lub współistnienia odmienności i sposobom ich uwidocznienia w dziele literackim. Badania obejmują teksty kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz anglojęzyczne publikacje polskiej literatury podróżniczej. Szczególnemu oglądowi poddane są literackie wyobrażenia odmienności we współczesnej literaturze fantastycznej, podróżniczej i diasporycznej w kontekście przedstawienia religii, etniczności, kobiety oraz postaci Innego.

Językowe badania porównawcze i ich aspekty glottodydaktyczne

Kierownik tematu: dr Agata Rozumko

Członkowie: prof. dr hab. Siergiej Grinev-Griniewicz, dr Daniel Karczewski, dr Edyta Wajda, dr Beata Piecychna

Badania prowadzone są w obrębie szerokiego spektrum zagadnień z obszaru językoznawstwa kontrastywnego, głównie angielsko-polskiego, oraz glottodydaktycznych aspektów badań porównawczych. Dotyczą sposobów wyrażania modalności w języku angielskim i polskim, pojęcia generyczności w obu językach (w ujęciu kognitywnym), komunikacji interkulturowej oraz zagadnień z zakresu antropolingistyki i terminoznawstwa. Badania z zakresu glottodydaktyki obejmują m.in. problematykę interkulturowości oraz paradygmatów w kształceniu nauczycieli języków obcych.

Literatura i sztuka francuskiego obszaru językowego wobec współczesnych problemów kulturowych

Kierownik zespołu: dr Małgorzata Kamecka

Członkowie: dr hab. Agnieszka Włoczewska, dr Małgorzata Zawadzka,  mgr Edyta Sacharewicz

Badania prowadzone są w dwóch kierunkach. W pierwszym analizowane są kwestie z dziedziny literaturoznawstwa i szeroko pojętej francuskiej krytyki literackiej XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatru. W nurcie drugim plasuje się analiza narracji tożsamościowych i form pamięci we współczesnych tekstach kultury we Francji.

Badania kontrastywne – semantyka i pragmatyka

Kierownik zespołu: dr hab. Joanna Cholewa

Członkowie: dr Sara Moroz

Badania prowadzone są w dwóch kierunkach:

  • w zakresie semantyki – percepcja i konceptualizacja ruchu w ujęciu kontrastywnym, analiza czasowników oraz ich kontekstu, dezambiguizacja;
  • w zakresie pragmatyki – analiza porównawcza dyskursu komunikacji konfliktowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch odmiennych kulturowo środowisk.

Inne badania

Konstruowanie narracji w „pearstories”

Celem projektu jest analiza danych językowych zaczerpniętych z ustnych streszczeń filmu „pearstories” z zastosowaniem instrumentarium językoznawstwa kognitywnego (głównie gramatyki kognitywnej Langackera) jak również stworzenie płaszczyzny do kontaktów naukowych między członkami zespołu, a studentami filologii angielskiej.

Projekt składa się zasadniczo z trzech etapów. W pierwszym etapie osiemdziesięciu studentów filologii angielskiej obejrzało film o gruszkach (Chafe, 1980) oraz nagrało swoje relacje z filmu w laboratorium językowym (zarówno w języku angielskim jak i polskim). Drugi etap obejmował przygotowanie transkrypcji nagrań. Trzeci etap to analiza jakościowa i ilościowa materiału badawczego.

Zespół przedstawił wstępne wyniki badań na kilku konferencjach, kilkunastu  studentów filologii angielskiej przygotowało prace dyplomowe związane tematycznie z projektem. Przykładowe tytuły prac z roku 2016/2017:

 

„Windowing of attention in the retellings of the Pear Stories” (Z. Palak, FAH)

„Ways of expressing subjectivity and objectivity in the retellings of the Pear Stories” (K. Szymanowska, FAR)

 

Skład osobowy zespołu badawczego

dr Daniel Karczewski

dr Ewa Lewicka Mroczek

dr Edyta Wajda

 

Projekt „Translation & Philosophy” .
Celem projektu jest utworzenie platformy dla badaczy zainteresowanych związkiem łączącym szeroko pojęty przekład i filozofię i umożliwienie wymiany myśli dotyczących potencjalnych relacji zachodzącym pomiędzy przekładoznawstwem per se a różnymi kierunkami filozoficznymi. W ramach projektu „Translation & Philosophy” planowana jest organizacja corocznych konferencji naukowych online oraz założenie rocznika pod tym samym tytułem.

Trwają prace nad utworzeniem strony internetowej projektu (będzie również podpięta pod
stronę główną Wydziału Filologicznego UwB).
Skład zespołu badawczego:
1. Douglas Robinson, Professor in Translation Studies (Hong Kong Baptist
University), Hong Kong
2. Michelle Bolduc, Professor in Translation Studies (University of
Exeter, Modern Languages), Wielka Brytania
3. Larisa Cercel, Dr. phil. (Universität des Saarlandes), Niemcy
4. Radegundis Stolze, Dr. Phil. (Technische Universität Darmstadt),
Niemcy
5. Beata Piecychna, dr (Uniwersytet w Białymstoku, IN), Polska