Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (studia podyplomowe)

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w roku akademickim 2018/19:

Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Studia trwają rok i są adresowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów ( I i II stopnia), którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym. Oprócz wiedzy specjalistycznej z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych, absolwent nabywa umiejętności swobodnej komunikacji w wybranych dwóch językach obcych, na potrzeby działalności firmy na rynku międzynarodowym.

Obejrzyj prezentację studiów z najważniejszymi informacjami

Pobierz prezentację (Power Point)

Sylwetka absolwenta

Celem studiów podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w warunkach zmiennego otoczenia. Słuchacz zdobędzie/rozwinie kwalifikacje z zakresu zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji. Pozna m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe, metody zarządzania strategicznego, zakres prowadzenia negocjacji handlowych. Zdobędzie kompetencje z zakresu: kooperacji osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej przy realizacji złożonych zawodowych działań i projektów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikacyjności, elastyczności i otwartości na zmiany, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Ponadto zdobędzie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe pozwolą absolwentom sprawnie na co dzień zarządzać przedsiębiorstwem oraz nawiązywać i rozwijać współpracę gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej. Umożliwią lepszą organizację gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, procesu sprzedaży produktów, a także podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących działalności firmy w zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu.

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy pragną zdobyć
wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym. Szczególnie przydatne mogą być dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla pracowników różnych komórek w firmach działających na rynkach zagranicznych.

Absolwent studiów może, między innymi:

 • pracować w przedsiębiorstwie międzynarodowym i krajowym jako specjalista w działach: marketingu, finansowym, kadr;
 • pracować w przedsiębiorstwie krajowym jako regionalny specjalista do spraw eksportu;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • być doradcą ds. finansów i negocjacji handlowych;
 • być pracownikiem firm consultingowych.

Sylwetka absolwenta (dokument PDF)

Zasady rekrutacji

Języki objęte programem studiów w roku akademickim 2018/19: język angielski, język francuski, język hiszpański.

KANDYDAT MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

 1. mieć ukończone studia wyższe I stopnia, lub II stopnia lub też jednolite magisterskie;
 2. złożyć wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK);
  • CV oraz kserokopię dowodu osobistego;
  • dwa zdjęcia (6,5 x 4,5);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia, lub II stopnia lub też jednolitych magisterskich wraz z suplementem.
  • dokument potwierdzający znajomość dwóch języków objętych programem studiów podyplomowych: oceną na świadectwie maturalnym (poziom podstawowy/poziom rozszerzony), dyplomem językowym, certyfikatem językowym lub rozmową kwalifikacyjną.
   Uwaga!: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języków (jednego, lub obu objętych programem studiów), kandydata obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dot. danego języka obcego.

 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc: 30.

Wysokość czesnego dla edycji 2018/19: 1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)

Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem: https://irk-sp.uwb.edu.pl/

Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Filologicznego UwB przy Placu  Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok,pokój 87, tel. 85 745-74-31.

Opłata rekrutacyjna: 80 zł

Termin rejestracji i składania dokumentów: od 18 czerwca do 5 października 2018 .

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 października 2018 r. godz. 9.00, Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3 – tel.85-745-74-31.

Zasady rekrutacji (dokument PDF)

Inne informacje

Plan studiów (dokument EXCEL)

Program studiów (dokument PDF)

Efekty Kształcenia (dokument PDF)