Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela języka angielskiego (studia podyplomowe)

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Instytut Neofilologii pragnie Państwa poinformować o uruchomieniu nowych studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia warsztatu zawodowego nauczyciela języka angielskiego.

Studia mają na celu rozszerzyć poziom wiedzy i umiejętności praktycznych czynnego zawodowo nauczyciela języka angielskiego tak by mógł on sprostać faktycznym oczekiwaniom współczesnego świata. W ramach trzysemestralnych studiów (330 godzin zajęć) słuchacze zostaną zapoznani m.in. z nowymi trendami w edukacji językowej, sposobami prowadzenia badań przez praktyków, zagadnieniami kształcenia interkulturowego, monitoringu pracy ucznia, kształtowaniem postaw autonomicznych nauczycieli i uczniów, wykorzystaniem efektywnych technik pracy i technologii informatycznych w nauczaniu wybranych elementów języka w pracy z różnymi grupami uczniów, także tymi, którym nauka sprawia szczególne trudności.

Adresatem są czynni zawodowo nauczyciele języka angielskiego zainteresowani podniesieniem poziomu swojej wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent ma pełniejsze kompetencje zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i poszerzony repertuar umiejętności praktycznych z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwent potrafi dokonać świadomej selekcji i adaptacji technik i materiałów, efektywnie zaplanować i monitorować pracę uczniów. Umie także wykorzystać nowe techniki i dostępne technologie informatyczne w pracy zawodowej, mając na celu rozwój świadomości interkulturowej i autonomii swojej i ucznia, respektując przy tym potrzeby i możliwości edukacyjne poszczególnych grup. Staje się zatem lepiej wykształconym, refleksyjno-krytycznym nauczycielem, umiejącym sprostać wymaganiom współczesnego świata i faktycznym potrzebom edukacyjnym swoich uczniów.

Zasady kwalifikacji:

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia licencjackie lub magisterskie, posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia poniżej podanych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie filologia angielska (lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego), kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr).