• HOME
 • Studenci
 • Egzamin PNJH

Egzamin PNJH

Dotyczy:  Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; Filologia angielska z językiem hiszpańskim

Informacje wstępne

Egzamin z  PNJH dla: Język angielski stosowany z hiszpańskim

Odbywa się po drugim, czwartym i szóstym semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta. Egzamin z PNJH jest odpowiednio określony poziomem A1+ (po drugim semestrze), B1 (po 4 semestrze) i B1+/ B2 (po szóstym semestrze) wg skali ESOKJ.

Egzamin z PNJH: Język francuski stosowany z hiszpańskim

Odbywa się po trzecim i szóstym semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta. Egzamin z PNJH jest odpowiednio określony poziomem A2, A2+ (po 3 semestrze) i B1+/ B2 (po szóstym semestrze) wg skali ESOKJ.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJH. Nieuzyskanie któregokolwiek z zaliczeń powoduje utratę pierwszego terminu; termin poprawkowy jest w takiej sytuacji jedynym przysługującym podejściem. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną. Wrześniowy termin poprawkowy jest jedynym przysługującym podejściem, również w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie z komponentów PNJH w sesji poprawkowej.

W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów z powodu niezdania egzaminu z PNJH student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

 

Egzamin po 2 semestrze (FAH)  składa się z części pisemnej

Pisemny test kompetencji językowej
Test ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po dwóch semestrach nauki. Składa się z następujących komponentów:

Comprensión auditiva (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.

Comprensión lectora (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań:  dopasowywanie brakujących zdań z listy podanych pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.

– Gramática (gramatyka) – część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie 2 pierwszych semestrów nauki. Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, dobór odpowiedniej formy czasownika do kontekstu, zastępowanie fraz zaimkiem, stosowanie przyimków, tworzenie pytań.

Vocabulario (słownictwo) – część testująca znajomość słownictwa.

– Expresión escrita (pisanie) – student ma napisać krótki tekst użytkowy, mail, opis (80-100 słów)

Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Za egzamin PNJH wystawiona jest jedna ocena, która jest średnią arytmetyczną komponentów wchodzących w skład egzaminu.

Egzamin po 3 semestrze (FH) składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej

Test ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po trzech semestrach nauki. Składa się z następujących komponentów:

 • Comprensión auditiva (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 • Comprensión lectora (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań: dopasowywanie brakujących zdań z listy podanych pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 • Gramática (gramatyka) – część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie 3 pierwszych semestrów nauki (przyimki, zaimki dzierżawcze i osobowe, dopełnienie bliższe i dalsze, gerundio, czasy przeszłe; pretérito perfecto, indefinido, pluscuamperfecto, tryb rozkazujący twierdzący). Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, konwersja strukturalna, dobór odpowiedniego czasu gramatycznego do kontekstu, zastępowanie fraz zaimkiem.
 • Vocabulario (słownictwo) – część testująca znajomość słownictwa.
 • Expresión escrita (pisanie) – student ma napisać krótki tekst (80-100 słów) opisujący historyjkę obrazkową.

Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy. Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja (pronunciación) (max. 12 pkt.)
 • płynność wypowiedzi (fluencia) (max. 12 pkt.)
 • poprawność gramatyczna (gramática) (max. 12 pkt.)
 • zakres słownictwa (vocabulario) (max. 12 pkt.)

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Zdający losuje jeden temat i prezentuje przygotowaną wcześniej wypowiedź o sobie.
Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów, wyrażanie preferencji, spontaniczne odpowiadanie na pytania na poziomie A2.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-6 dla każdej z nich.

Maksymalna liczba punktów: 48.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego: 28.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJH wystawiana jest na podstawie punktacji (średniej arytmetycznej) z obu części.

Egzamin po 4 semestrze na poziomie B1 obejmuje część pisemną oraz część ustną.

Egzamin obejmuje treści dostosowane do poziomu B1 ESOKJ (część gramatyczna, słuchanie, czytanie, pisanie oraz część ustna) w zakresie realizowanych tematów.

Część pisemna (część rozumienia ze słuchu, część rozumienia tekstu pisanego, część gramatyczno – leksykalna, wypracowanie na 100 -130 słów) powinna być zaliczona na 60%, podobnie jak część ustna.

Gramatyka obejmuje następujące zagadnienia:

Czas terażniejszy”presente”, czas przeszły: pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto, tryb rozkazujący, peryfrazy czasownikowe, przyimki, ser/estar, tryb rozkazujący (imperativo afirmativo y negativo), czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki zwrotne, połączenie z zaimkiem osobowym, czasy trybu oznajmującego (indicativo), czas zaprzeszły (pretérito pluscuamperfecto), czas przyszły prosty (futuro imperfecto)/(futuro perfecto), funkcja czasowa/funkcja hipotezy, tryb przypuszczający (condicional), tryb łączący (subjuntivo), czas teraźniejszy, formy regularne i nieregularne, kategorie sytuacji generujących zastosowanie, zdania czasowe, cuando + subjuntivo.

Przy ocenie wypowiedzi pisemnej (wypracowania) brane są pod uwagę następujące aspekty:

– zgodność z tematem

– spójność i zachowanie formy

– umiejętność stosowania i poprawność struktur gramatycznych

– umiejętność stosowania spójników i łączników

– bogactwo językowe

Wypowiedź ustna na podstawie tematów wskazanych w opisie przedmiotu, oceniana jest na podstawie następujących kryteriów:

– płynność

– wymowa

– zgodność z tematem

– bogactwo językowe

– poprawność gramatyczna

Egzamin PNJH po 6 semestrze B1+/B2

 1. Część pisemna

Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), a także umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi zawierających argumentację, opinię, ocenę oraz narrację. Składa się z następujących komponentów:

– Comprensión escrita (czytanie) – egzamin obejmuje test z czytania ze zrozumieniem. Zawiera trzy teksty. Typy zadań: test wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi prawda/fałsz. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.

Comprensión auditiva (słuchanie) – egzamin polegający na wysłuchaniu 4 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań bądź test wielokrotnego wyboru. Za każda poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.

Gramática (gramatyka) –test gramatyczny na poziomie wg skali ESOKJ (znajomość czasów, trybu subjuntivo, indicativo i imperativo, zdania warunkowe, użycie przyimków i zaimków, mowa zależna). Test  gramatyczny oceniany jest w skali (0-1).

Expresión escrita (pisanie) – wypowiedź pisemna na poziomie ; do wyboru: tekst argumentacyjny, opowiadanie, opis, list  formalny/nieformalny na 200-250 słów.

Wypowiedź pisemna: oceniana jest zgodność z tematem, spójność, logika wypowiedzi, zachowanie formy, poprawność gramatyczna i ortograficzna oraz bogactwo językowe. Za każde z wymienionych kryteriów można otrzymać ocenę w skali od 0 do 5. Maksymalna liczba pkt za wypowiedź pisemną: 35.

W wypowiedzi pisemnej student powinien zredagować tekst w formie tekstu argumentacyjnego, opowiadania, opisu, listu  formalnego/nieformalnego, w którym wyłoży najważniejsze oraz drugorzędne argumenty w sposób jasny, szczegółowy oraz należycie ustrukturyzowany. Tekst powinien zawierać argumenty, ocenę, opinię. W przypadku opowiadania powinien zawierać logiczną narrację z pointą.

 1. Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy. Egzamin ustny student składa przed dwuosobową komisją.

Wypowiedź ustna w formie kilkuminutowej prezentacji na dany temat z uwzględnieniem komentarza do ilustracji/zdjęcia, wykresu statystycznego etc.  oraz rozmowa z egzaminatorem na dany temat.

Ocenie podlegają następujące kategorie: płynność, spójność, umiejętność interakcji, poprawność gramatyczna, bogactwo językowe. Za każde z wymienionych kryteriów można otrzymać stopień w skali 0-5, razem 30 pkt.

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, jasne wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, logiczne przedstawianie i porządkowanie argumentów np. za i przeciw, uzasadnianie, wyciąganie wniosków, spontaniczne odpowiadanie na pytania oraz winien wykazać się umiejętnością prowadzenia spontanicznej rozmowy na dany temat.

Egzamin z PNJH uważa się za zdany, jeśli każda z części została zaliczona na 60%. Granica 60% jest płynna i zależy od takich czynników jak najwyższy i najniższy wynik uzyskany przez studentów.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJH wystawiana jest na podstawie punktacji (średniej arytmetycznej) z obu części i przedstawia się następująco::

 

60-70 punktów – dostateczny

71 -€“ 75 punktów -€“ dostateczny plus

76 -€“ 85 punktów  -€“ dobry

86 -€“ 90 punktów  -€“ dobry plus

91 -€“ 100 punktów -€“ bardzo dobry

Opracował Zespół Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego
Koordynator- dr Ludmiła Furman