• HOME
 • Studenci
 • Egzamin PNJH

Egzamin PNJH

Dotyczy:  Język angielski stosowany z hiszpańskim; Język francuski stosowany z hiszpańskim; Filologia angielska z językiem hiszpańskim

Informacje wstępne

Egzamin z PNJH odbywa się po trzecim i szóstym semestrze nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta. Egzamin z PNJH jest odpowiednio określony poziomem A2 (po 3 semestrze) i B2/B2+ (po szóstym semestrze) wg skali ESOKJ.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJH. Nieuzyskanie któregokolwiek z zaliczeń powoduje utratę pierwszego terminu; termin poprawkowy jest w takiej sytuacji jedynym przysługującym podejściem. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną. Wrześniowy termin poprawkowy jest jedynym przysługującym podejściem, również w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie z komponentów PNJH w sesji poprawkowej.

W przypadku powtarzania roku z powodu niezdania egzaminu z PNJH student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

Egzamin po 3 semestrze składa się z części pisemnej i części ustnej.

Pisemny test kompetencji językowej

Test ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego) po trzech semestrach nauki. Składa się z następujących komponentów:

 • Comprensión auditiva (słuchanie) – część egzaminu polegająca na wysłuchaniu 2 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań, uzupełnianie streszczenia nagrania brakującymi informacjami bądź test wielokrotnego wyboru.
 • Comprensión lectora (czytanie) – część egzaminu obejmująca test z czytania ze zrozumieniem. Student czyta dwa teksty; typy zadań: dopasowywanie brakujących zdań z listy podanych pod tekstem, porządkowanie tekstu pod względem kolejności akapitów, test wielokrotnego wyboru, ćwiczenie typu prawda/fałsz.
 • Gramática – część egzaminu testująca znajomość zagadnień gramatycznych poznanych w czasie 3 pierwszych semestrów nauki (przyimki, zaimki dzierżawcze i osobowe, dopełnienie bliższe i dalsze, gerundio, czasy przeszłe; pretérito perfecto, indefindo, pluscuamperfecto, tryb rozkazujący twierdzący). Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, konwersja strukturalna, dobór odpowiedniego czasu gramatycznego do kontekstu, zastępowanie fraz zaimkiem.
 • Vocabulario (Słownictwo) – część testująca znajomość słownictwa.
 • Expresión escrita (Pisanie) – student ma napisać krótki tekst (80-100 słów) opisując historyjkę obrazkową.

Test uważa się za zdany, jeśli student uzyska ok. 60% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny

Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy. Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • fonetyka – wymowa, akcentowanie słów i intonacja (pronunciación) (max. 12 pkt.)
 • płynność wypowiedzi (fluencia) (max. 12 pkt.)
 • poprawność gramatyczna (gramática) (max. 12 pkt.)
 • zakres słownictwa (vocabulario) (max. 12 pkt.)

Ten komponent egzaminu jest zdawany indywidualnie przed dwuosobową komisją. Zdający losuje jeden temat i prezentuje przygotowaną wcześniej wypowiedź o sobie.
Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, przedstawianie argumentów, wyrażanie preferencji, spontaniczne odpowiadanie na pytania na poziomie A2.

System punktacji: każdy z egzaminatorów ocenia wypowiedź studenta w wyżej wymienionych kategoriach, przyznając punkty w skali 1-6 dla każdej z nich.

Maksymalna liczba punktów – 48.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egz. ustnego – 28.

Ocena końcowa z egzaminu z PNJH wystawiana jest na podstawie punktacji (średniej arytmetycznej) z obu części.

Egzamin PNJH po 6 semestrze składa się z części pisemnej i ustnej.

I. Część pisemna

Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz receptywnych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), a także umiejętności pisania dłuższych wypowiedzi zawierających argumentację, opinię, ocenę oraz narrację. Składa się z następujących komponentów:

 • Comprensión lectora (Czytanie) – egzamin obejmuje test z czytania ze zrozumieniem. Zawiera cztery teksty. Typy zadań: test wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi prawda/fałsz. Porządkowanie tekstu pod kątem kolejności akapitów. Maksymalnie można uzyskać 12 pkt.
 • Comprensión auditiva (Słuchanie) – egzamin polegający na wysłuchaniu 4 nagrań i wykonaniu zadań typu: prawda/fałsz, udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania związane z treścią nagrań bądź test wielokrotnego wyboru. Maksymalnie można uzyskać 12 pkt.
 • Gramática (Test gramatyczny) na poziomie B2 wg skali ESOKJ (znajomość czasów, trybu subjuntivo, indicativo i imperativo, zdania warunkowe, użycie przyimków i zaimków, mowa zależna, peryfrazy czasownikowe, ser i estar). Typy ćwiczeń: test wielokrotnego wyboru, konwersja strukturalna, dobór odpowiedniego czasu i trybu gramatycznego do kontekstu, dobór odpowiedniego przyimka, zaimka i formy czasownikowej. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
 • Expresión escrita (Wypowiedź pisemna) na poziomie B2: do wyboru: tekst argumentacyjny, wyjaśniający, opowiadanie, opis, list formalny/nieformalny na 200-250 słów.

W wypowiedzi pisemnej student powinien zredagować tekst w formie tekstu argumentacyjnego, opowiadania, opisu, listu formalnego/nieformalnego, w którym wyłoży najważniejsze oraz drugorzędne argumenty w sposób jasny, szczegółowy oraz należycie ustrukturyzowany. Tekst powinien zawierać argumenty, opis, ocenę, opinię. W przypadku opowiadania powinien zawierać logiczną narrację z pointą.

W wypowiedzi pisemnej oceniana jest zgodność z tematem (0-2), spójność (0-3), logika wypowiedzi i holistyka (0-6), zachowanie formy (0-2), poprawność gramatyczna (0-6) i ortograficzna (0-5) oraz bogactwo językowe (0-6). Maksymalna liczba pkt za wypowiedź pisemną: 30.

II. Część ustna

Egzamin ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi na wylosowane tematy. Studentowi przysługuje prawo do ok. 5-minutowego przygotowania. Egzamin ustny student składa przed dwuosobową komisją.

Wypowiedź ustna w formie kilkuminutowej prezentacji na dany temat z uwzględnieniem komentarza do ilustracji/zdjęcia, wykresu statystycznego etc. oraz rozmowa z egzaminatorem na dany temat.

Ocenie podlegają następujące kategorie: płynność (0-5), spójność (0-3), umiejętność interakcji i stosowania łączników (0-6), poprawność gramatyczna (0-6) i bogactwo językowe (0-6), razem 26 pkt.

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak aktywne uczestnictwo w rozmowie, jasne wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć, logiczne przedstawianie i porządkowanie argumentów np. za i przeciw, uzasadnianie, wyciąganie wniosków, wyrażanie własnej opinii na dany temat, swobodna interakcja i sprawne reagowania na spontaniczne pytania egzaminatorów.

Egzamin z PNJH uważa się za zdany, jeśli każda z części została zaliczona na 60 %. Ocena końcowa z egzaminu z PNJH wystawiana jest na podstawie punktacji (średniej arytmetycznej) z obu części.

Opracował Zespół Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego
Koordynator- dr Ludmiła Furman