• HOME
 • Studenci
 • Egzamin PNJF

Egzamin PNJF

Informacje wstępne

Egzamin z PNJF odbywa się po każdym roku nauki i ma na celu sprawdzenie ogólnej kompetencji językowej studenta. Egzamin z PNJF jest egzaminem biegłości (de compétence), co oznacza, że nie sprawdza on opanowania konkretnego materiału, ale poziom biegłości językowej odpowiednio do danego etapu kształcenia.

Do egzaminu przystępują studenci, którzy otrzymali zaliczenia ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład PNJF (odpowiednio dla I, II, III roku):

 • Umiejętności łączone
 • Gramatyka praktyczna
 • Pisanie akademickie
 • Fonetyka praktyczna
 • Mówienie
 • Techniki czytania, słownictwo i słowotwórstwo

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdej z tych części. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną. Wrześniowy termin poprawkowy jest jedynym przysługującym podejściem, również w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie z komponentów PNJF w sesji poprawkowej.

W przypadku powtarzania roku z powodu niezdania egzaminu z PNJF student ma obowiązek podejścia do całego egzaminu.

UWAGA! : Terminy egzaminu praktycznego są nieprzesuwalne. Egzamin praktyczny z PNJF zdawany jest przez wszystkich studentów danego roku w jednym, ustalonym na trzy miesiące wcześniej egzaminem.

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego po I roku

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdej z tych części. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną.

 1. Egzamin pisemny składa się z dwóch niżej wymienionych części. Warunkiem zadania egzaminu pisemnego jest zaliczenie obydwu części.
  1. Wypowiedź pisemna (forma: list do kolegi/koleżanki) na zadany temat.

Ocenie podlegają następujące elementy tekstu:

   • ZASTOSOWANIE SIĘ DO POLECENIA: forma tekstu, liczba słów
   • STRUKTURA TEKSTU (zgodnie z zasadami redakcji listu)
   • TREŚĆ: przekazanie informacji, wyrażenie opinii, rozwinięcie myśli, spójność wewnętrzna, interakcja (pytanie lub prośba kierowane do adresata)
   • JĘZYK: bogactwo słownictwa i struktur, poprawność gramatyczna, stosowanie formułek specyficznych dla listu, poprawność interpunkcji i ortografii

Wypowiedź pisemna jest oceniana w skali od 0 do 20 pkt (próg zdający 55% ).

  1. Test leksykalno-gramatyczny składa się z:
   • dwóch zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu
   • pytań do tekstu (czytanie ze zrozumieniem)
   • zadania dotyczące znajomości słownictwa
   • zadań dotyczących umiejętności stosowania reguł gramatycznych

Test leksykalno-gramatyczny jest oceniany w skali od 0 do 80 pkt (próg zdający 55% ).

 1. Egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie :
 • wypowiedzi na temat wylosowanej ilustracji
 • odpowiedzi na wylosowane pytanie.

Na przygotowanie wypowiedzi każdy zdający ma 10-12 minut. Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • Wymowa: poprawność, czytelność, akcentowanie słów, intonacja (maks. 5.0 pkt)
 • Płynność wypowiedzi (maks. 5.0 pkt)
 • Poprawność gramatyczna (maks. 10.0 pkt)
 • Zakres słownictwa (maks. 10.0 pkt)
 • Znajomość struktur właściwych ocenianej formie wypowiedzi (maks. 10.0 pkt)
 • Zdolność wchodzenia w interakcję z rozmówcą (osobą egzaminującą) (10.0 pkt)

Maksymalnie student może uzyskać 50.0 punktów (próg zdający 55% ).

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego po II roku

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdej z tych części. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną.

 1. Egzamin pisemny składa się z dwóch części ocenianych maksymalnie na 150 pkt i ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych studenta z zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi pisemnej i składa się z następujących komponentów:
  • test leksykalno-gramatyczny i dwa zadania na rozumienie ze słuchu oceniane w skali 0-100 pkt sprawdzający wiedzę i umiejętności studenta z zakresu materiału gramatyczno-leksykalnego omawianego na ćwiczeniach z PNJF. Ten komponent obejmuje elementy czytania ze zrozumieniem. Najczęściej proponowane są 2 teksty z następującym rodzajem zadań: prawda/ fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytania oraz zadania leksykalne typu uzupełnianie zdań, podawanie synonimów czy antonimów. Na rozumienie ze słuchu proponowane są zadania typu prawda/fałsz, odpowiedzi na pytania otwarte, pytania wielokrotnego wyboru, fragment tekstu z lukami do uzupełnienia. Test gramatyczny opiera się na zadaniach wstawiania odpowiedniej formy czasowników, uzupełniania zdań, przeformułowania zdań używając poprawnych form gramatycznych itp.
  • wypowiedź pisemna oceniana w skali 0-50 pkt polega na napisaniu sprawozdania z tekstu źródłowego przygotowanego przez egzaminatorów. W tej części egzaminu oceniana jest forma, poprawność leksykalno-gramatyczna i umiejętność przeformułowania przekazywanej informacji oraz prawidłowa interpunkcja i ortografia.

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest zaliczenie obydwu części, które oceniane są maksymalnie na 150 pkt. Próg zaliczeniowy wynosi 55%.

 1. Egzamin ustny ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych i interpersonalnych studenta. Student losowo wybiera jeden spośród kilkunastu artykułów przygotowanych przez egzaminatorów, następnie ma 30 minut na przeczytanie go i przygotowanie sprawozdania na temat danego artykułu. Student powinien wykazać się umiejętnością przeformułowywania myśli zawartych w tekście, przedstawiania argumentów za i przeciw, wyrażania własnej opinii na dany temat, umiejętnością swobodnej interakcji i sprawnego reagowania na ewentualne spontaniczne pytania egzaminatorów. Egzamin ustny oceniany jest w skali od 0-50 pkt.

Egzamin ustny odbywa się przed dwuosobową komisją, która ocenia następujące elementy wypowiedzi studenta:

  • prawidłowe zrozumienie tekstu i przedstawienie jego myśli głównych i pobocznych
  • umiejętność przeformułowywania myśli i przekazania ich w jasny i uporządkowany sposób
  • poprawność leksykalna, bogactwo słownictwa
  • prawidłowe użycie struktur gramatycznych
  • fonetyka- poprawna artykulacja, intonacja i akcentowanie

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego po III roku

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdej z tych części. Student, który nie zdał egzaminu w I terminie, w sesji poprawkowej zdaje komponent/y, z którego/których uzyskał ocenę niedostateczną.

Część pierwsza-egzamin pisemny składa się z następujących elementów:

 1. Test leksykalno-gramatyczny
 2. Dyktando
 3. Dwa zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu.
 4. Zadanie sprawdzające rozumienie tekstu pisanego

Student może maksymalnie uzyskać  130  punktów (  próg zdawalności 55%)

Część druga-egzamin ustny ma na celu ocenę kompetencji językowych studenta na podstawie jego wypowiedzi (forma debaty) na wylosowany temat. Egzamin ustny studenci zdają w wylosowanych wcześniej parach. Na przygotowanie wypowiedzi mają 20-25 minut.

Ocenie podlegają następujące kategorie:

 • Fonetyka – wymowa, akcentowanie słów, intonacja (maks. 5.0 pkt)
 • Płynność wypowiedzi (maks. 5.0 pkt)
 • Poprawność gramatyczna (maks. 12.0 pkt)
 • Zakres słownictwa (maks. 12.0 pkt)
 • Znajomość struktur właściwych ocenianej formie wypowiedzi (maks. 8.0 pkt)
 • Logiczne przedstawienie i porządkowanie argumentów, wprowadzenie i konkluzja (8.0 pkt)

Na egzaminie ustnym student powinien wykazać się takimi umiejętnościami jak:

 • właściwe reagowanie na argumenty rozmówcy,
 • logiczne przedstawianie i porządkowanie argumentów np. za i przeciw,
 • uzasadnianie, wyciąganie wniosków, jasne wyrażanie swoich opinii, myśli i odczuć,
 • spontaniczne odpowiadanie na pytania.

Student powinien wykazać się umiejętnością poprawy popełnionych błędów.

Maksymalnie student może uzyskać 50 punktów (próg zdawalności 55%).

Opracował zespół Praktycznej Nauki Języka Francuskiego
Koordynator – mgr Magdalena Aleturowicz