Aktualności

SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AK. 2018/2019

SEMINARIUM   MAGISTERSKIE

W   R. AK.  2018/2019

FILOLOGIA  ANGIELSKA  STUDIA  II  STOPNIA  STACJONARNE

 

DR HAB. JERZY KAMIONOWSKI, PROF. UwB      (moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Seminarium ma za zadanie doprowadzić studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. W czasie spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, mają okazję przedyskutować wybór tematów, otrzymują informacje zwrotne na temat jakości postępów w pracy nad tematem.

W pierwszym roku obowiązkiem studentów jest sformułowanie tematu, przedstawienie planu pracy, zebranie części bibliografii, zaprezentowanie przed grupą dwóch zagadnień poruszanych w pracy. W drugim roku seminarium studenci pracują indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego nad swoimi pracami.

Sugerowane przez promotora obszary badań: literatura afroamerykańska, feminizm, postmodernizm, poezja i proza brytyjska i amerykańska XX wieku.

 

DR   ZDZISŁAW GŁĘBOCKI  (moduł literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Kultura amerykańska  (American Culture and Beyond)

Celem seminarium jest  przygotowanie studentów do postrzegania różnych aspektów życia w Stanach Zjednoczonych w kategoriach kulturowych. Główną sferą zainteresowania będzie problematyka kultury amerykańskiej widziana przez pryzmat kultury masowej a także szeroko pojętej antropologii kultury w jej współczesnych wymiarach: globalizacja, wielokulturowość, amerykanizacja kultury, wirtualność oraz wpływ mediów cyfrowych na procesy kulturowe.

 

DR  JOANNA  SZERSZUNOWICZ (moduł  językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)

Zjawiska językowe w ujęciu kulturowym

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom: relacja język – kultura odzwierciedlona w rozmaitych zjawiskach językowych (np. leksyka kulturowa, językowy obraz świata we frazeologii, stereotypy i ich odzwierciedlenie w języku); nośność kulturowa jednostek frazeologicznych w procesie komunikacji językowej (zwłaszcza w ujęciu europeizm, narodowość, koloryt lokalny); językowo-kulturowa analiza najnowszych wyrazów i jednostek frazeologicznych, problematyka opisu leksykograficznego omawianych jednostek. Możliwe jest również opracowywanie wybranych tematów z uwzględnieniem tła porównawczego (inne języki europejskie, na przykład polski, niemiecki, włoski) oraz ujęcie translatorskie.

 

 

DR DANIEL KARCZEWSKI   (moduł  językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego)

 

Seminarium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z językoznawstwa kognitywnego – kierunku we współczesnych badaniach nad językiem, który stanowi alternatywę do teorii należących do nurtu głównego w językoznawstwie. Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół dwóch zagadnień:

(1) zjawiska generyczności manifestującego się w stwierdzeniach takich, jak na przykład, Komary przenoszą malarię, Kot jest mięsożercą, czy Chłopcy nie płaczą, w których wyrażamy uogólnione sądy dotyczące nie konkretnych jednostek, ale całych klas czy kategorii;

(2) metonimii i metafory pojęciowej jako mechanizmów rozumienia i doświadczania świata.

Dopuszczam tematy nie mieszczące się ramach powyższych zagadnień.

Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.