Aktualności

SEMINARIUM DYPLOMOWE W ROKU AK. 2018/2019

OPISY – SEMINARIUM DYPLOMOWE

 

DR SYLWIA BOROWSKA-SZERSZUN  (literaturoznawstwo)  14 miejsc

Fantastyczność i fantastyka w literaturze anglojęzycznej

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianej literatury fantastycznej (zwłaszcza fantasy, lecz również science fiction, groza, powieść gotycka, historia alternatywna, realizm magiczny, itp.), jak również zastosowania motywów fantastycznych w literaturze w ogóle. W trakcie seminarium omówimy zagadnienia teoretyczno-literackie, rozwój gatunków, oraz głównych przedstawicieli nurtu fantastyki. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych przez siebie tekstów literackich pod kątem omawianej problematyki, np. konstrukcji fantastycznego świata wtórnego/istot fantastycznych/bohaterów, obrazów kobiecości i męskości, przetwarzania wątków baśniowych/mitologicznych/legendarnych, hybrydyzacji gatunków fantastyki, motywów mediewistycznych (np. legenda arturiańska), recepcji tekstów, ich miejsca zarówno w kanonie, jak i w kulturze popularnej, itp. Prace mogą dotyczyć utworów między innymi C.S. Lewisa, J.R.R. Tolkiena, George’a R.R. Martina, Guya Gavriela Kaya, Ursuli K. Le Guin, Neila Gaimana, Franka Herberta, Marion Zimmer Bradley, J.K. Rowling i innych. Ponadto mile widziane będą propozycje tematów odzwierciedlających zainteresowania studentów.

 

DR HAB. JERZY KAMIONOWSKI, PROF. UwB  (literaturoznawstwo) 14 miejsc

Seminarium ma za zadanie doprowadzić studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. W czasie spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy licencjackiej i technicznymi aspektami jej pisania, mają okazję przedyskutować wybór tematów, otrzymują informacje zwrotne na temat jakości postępów w pracy nad tematem.
W pierwszym semestrze obowiązkiem studentów jest sformułowanie tematu (do końca grudnia),
przedstawienie planu pracy, zebranie części bibliografii, zaprezentowanie przed grupą dwóch zagadnień poruszanych w pracy. W drugim semestrze seminarium przechodzimy na system konsultacji jednostkowych: studenci pracują indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego nad swoimi pracami. Sugerowane przez promotora obszary badań: literatura afroamerykańska, feminizm, postmodernizm, poezja i proza brytyjska i amerykańska XX wieku. Mile widziane tematy z  zakresu relacji między literaturą a ideologią, polityką, szeroko pojętymi sprawami społecznymi co nie znaczy, że zlekceważymy estetykę). Dopuszczalne są też – w przypadku pasjonatów kina – prace z zakresu semiotyki filmu.

 

DR WERONIKA  ŁASZKIEWICZ  (literaturoznawstwo) 14 miejsc

Fantasy literature in the 20th and 21st century American

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych współczesną amerykańską literaturą fantasy (w różnych jej odmianach). W czasie naszych spotkań będziemy omawiać rozwój tego gatunku w Stanach, dyskutować na temat czołowych przedstawicieli i ich twórczości oraz analizować wybrane teksty akademickie poświęcone różnym aspektom gatunku. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych utworów pod kątem wskazanego problemu badawczego. Prace mogą dotyczyć twórczości np. Petera S. Beagle’a, Marion Zimmer Bradley, Roberta E. Howarda, Ursuli K. Le Guin, George’a R.R. Martina, Brandona Sandersona lub innego wybranego autora/autorki.

 

DR JACEK PARTYKA   (literaturoznawstwo) 14 miejsc

“Writing New York: The City and the Literary Imagination Over Centuries”

My seminar will focus on various representations of New York in American literature, encompassing the earliest references, e.g. Washington Irving’s burlesque historiography A History of New York From the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty to the most recent ones, e.g. Colson Whitehead’s The Colossus of New York; identifying different “poetics” of such representations, e.g.  John Dos Passos’s modernist Manhattan Transfer or Paul Auster’s postmodernist The New York Trilogy; taking into account different genres, e.g. the peripatetic poetry of Frank O’Hara or Charles Reznikoff, or the essays of Alfred Kazin, Joan Didion, or B. B. White; considering the apparently mundane, e.g. Jewish immigrant literature (Henry Roth, Anzia Yezierska) and the utterly extraordinary, e.g. the post 9/11 literature of Don DeLillo (Falling Man), John Updike (The Terrorist) or Art Spiegelman’s graphic “novel” (In the Shadow of No Towers).

As for the representations of (life in) New York, certain themes recur obsessively in the literary record, but the following (borrowed partly from P. Lopate’s literary anthology) are only proposed ideas for a diploma paper:

 • The city’s contradictory faces of glamour and squalor;
 • Its dense population, providing space if not only the warmest of welcomes for the immigrant and the nonconformist;
 • Its Mammoth-like preoccupation with business and money-making;
 • Its fabled space of loneliness and alienation;
 • Its embrace of the otherwise stigmatized or excluded;
 • Its resilience to adversity (9/11).

 

DR ANNA MARIA KARCZEWSKA  (literaturoznawstwo)  6 miejsc

Tematy prac licencjackich powinny wiązać się z zagadnieniami:

– pamięć i historia w literaturze amerykańskiej: literature as history (szczególny nacisk położony na wydarzenia z lat sześćdziesiątych XX w., fenomen Nowego Dziennikarstwa; testimonial novel)

– Latynosi w Stanach Zjednoczonych (np. Chicanos)

– proza Edwidge Danticat (np. trauma w literaturze)

Uczestnicy seminarium będą przygotowywali się do dyskusji na temat wybranego aspektu kultury amerykańskiej/latynoskiej. Podczas zajęć będzie utrwalana zdolność rozumienia i interpretowania różnorodnych zjawisk z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Na seminarium studenci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat wybranych problemów zawartych w temacie pracy dyplomowej, ale również przygotowują fragmenty pracy, które poddawane są krytycznej ocenie i analizie.

 

DR  AGATA   ROZUMKO   (językoznawstwo) 14 miejsc

Angielsko-polskie badania kontrastywne

Przedmiotem naszego zainteresowania będą wybrane (przez prowadzącego i uczestników seminarium) obszary angielsko-polskich studiów porównawczych. Zajmiemy się zarówno zagadnieniami czysto językowymi, jak również związkami pomiędzy językiem i kulturą. Skupimy się na analizach porównawczych w obrębie:

 1. słownictwa (porównanie wybranych pól semantycznych w obu językach, nazwy własne, nazwy nacechowane kulturowo, tłumaczeniowe aspekty różnic leksykalnych);
 2. frazeologii (idiomy, przysłowia w ujęciu kontrastywnym, kulturowe uwarunkowania frazeologii);
 3. gramatyki (wybrane kategorie gramatyczne w obu językach, np. czas, modalność – badania porównawcze, analiza błędów popełnianych przez osoby uczące się języka angielskiego);
 4. pragmatyki językowej (grzeczność językowa: formuły grzecznościowe, formy adresatywne).

 

DR DOROTA SZYMANIUK  (językoznawstwo) 14 miejsc

Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

 

DR ALEKSANDRA BARTCZAK-MESZYŃSKA  (językoznawstwo)   6 miejsc

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych wybranymi zagadnieniami językoznawstwa teoretycznego. W semestrze zimowym studenci zapoznają się z technicznymi wymogami pisania prac licencjackich, np. struktura pracy, tworzenie bibliografii, itp. oraz wspólnie z promotorem formułują temat. Następnie zadaniem studentów będzie stworzenie planu pracy wraz z cząstkową bibliografią oraz prezentacja na forum dwóch wybranych zagadnień analizowanych w pracy. Seminarium w drugim semestrze będzie miało charakter konsultacji indywidualnych.

Planujemy skoncentrować się głównie na aspektach morfologicznych (dotyczą budowy poszczególnych słów) i syntaktycznych (celem takiej analizy jest badanie struktury zdań) językoznawstwa.  Przedmiotem naszych badań mogą być zjawiska z języków angielskiego, polskiego lub niemieckiego. Analiza może dotyczyć  tylko jednego języka angielskiego lub mieć  formę porównawczą, gdy charakteryzowane zjawisko występuje w dwóch lub trzech językach. Mile widziane propozycje własne studentów.

 

DR DANIEL KARCZEWSKI   (językoznawstwo) 14 miejsc

Seminarium licencjackie poświęcone jest wybranym zagadnieniom z językoznawstwa kognitywnego – kierunku we współczesnych badaniach nad językiem, który stanowi alternatywę do teorii należących do nurtu głównego w językoznawstwie. Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół dwóch zagadnień:

(1) zjawiska generyczności manifestującego się w stwierdzeniach takich, jak na przykład, Komary przenoszą malarię, Kot jest mięsożercą, czy Chłopcy nie płaczą, w których wyrażamy uogólnione sądy dotyczące nie konkretnych jednostek, ale całych klas czy kategorii;

(2) metonimii i metafory pojęciowej jako mechanizmów rozumienia i doświadczania świata.

Dopuszczam tematy nie mieszczące się ramach powyższych zagadnień.

Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.

 

DR EWA LEWICKA-MROCZEK (językoznawstwo) 14 miejsc

Seminarium licencjackie poświęcone będą wybranym zagadnieniom z zakresu badań nad językiem,

w szczególności nad analizą dyskursu narracyjnego. Jako materiał wyjściowy posłuży projekt badawczy ‘pear story’, który to w wersji pierwotnej został zaproponowany pzez Chafe’a. W tym celu

studenci  pod kierunkiem prowadzących seminaria przeprowadzą badanie, które następnie posłuży jako materiał źródłowy do wnikliwej analizy uzyskanych tekstów. Prace licencjackie pisane w oparciu

o przeprowadzone badanie będą miały charakter porównawczy zarówno na poziomie inter jak              i  intralingwalnym, będą mogły być ukierunkowane na różnice indywidualne lub na wybrane cechy dyskursu.

 

Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.

 

DR BEATA WYSZYŃSKA  (wiedza o nauczaniu i uczeniu sie języków)  7 miejsc

CREATIVITY IN THE ELT CLASSROOM

Kreatywny byt nauczyciela języka angielskiego to wyzwanie i odwaga, to twórcza postawa, skierowana na kreatywny rozwój ucznia w obszarze procesu i produktu= kompetencji językowych, to kreatywne przekraczanie granic, to odkrywanie i eksperymentowanie w procesie nauczania-uczenia się języka angielskiego, to świadomość, że każdy uczeń posiada twórczy potencjał, który należy rozwijać.

Kreatywny nauczyciel to animator rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia. Twórcze powinny być metody, które stosuje, ale też sam jest źródłem kreatywnych pomysłów – kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń.

Proponuję odkrywanie własnej kreatywności w nauczaniu języka angielskiego w oparciu o założenia podejścia integrującego dwa modele: eliminowania barier oraz stymulowania zdolności twórczych uczniów… za pomocą wody, piasku, sznurka, piłek ping-pongowych etc. Źródłem rozwoju kompetencji językowych może być właściwie każdy bodziec, zależy to tylko od reaktywności (wrażliwości) podmiotu. Działanie w ramach stymulacji multilisensorycznej umożliwiającej wielozmysłowe postrzeganie-odkrywanie świata zwiększa wrażliwość uczniów, a także uczy dostrzegania wyjątkowości w tym, co pozornie wydaje się zupełnie przeciętne i nieinteresujące, a buduje rozwój językowy uczniów.

Przykład: Nauczyciel spytał swoich uczniów jakiego koloru są jabłka. Uczniowie odpowiedzieli, że jabłka maja różne kolory, zazwyczaj są czerwone, zielone, żółte. Jeden z uczniów podniósł rękę, mówiąc, że jabłka są białe. Nauczyciel tłumaczył uczniowi, że nie ma białych jabłek, ale uczeń upierał się przy swojej odpowiedzi i powiedział – a wewnątrz?

 

DR AGNIESZKA DZIĘCIOŁ-PĘDICH  (wiedza o nauczaniu i uczeniu sie języków)  10 miejsc

The purpose of this seminar is to prepare and defend the B.A. thesis in Applied Linguistics, written in English and under the supervision of, and in accordance with the guidelines provided by the academic conducting the seminar.

 

The main concept of this seminar is the role of culture in teaching EGP (English for General Purposes) and ESP (English for Specific Purposes).  During the seminars students will get acquainted with different definitions of the concept of culture and the reasons for teaching culture of the target community at all language levels. They will also become familiar with the concept of intercultural competence and its importance in second and foreign language learning. Moreover, students will discuss various definitions of ESP and their application in designing language courses for secondary and tertiary levels.

For students who have completed their second year of studies and know English at at least B2 level of CEFR

Grade requirements:

In winter semester students may obtain a positive grade by:

 • regular and active participation in the classes,
 • preparing a short presentation for other participants concerning the research area
 • formulating the topic of the BA thesis and establishing its contents
 • drawing up a table of contents and a first draft of bibliography
 • writing up the first chapter, or at least a substantial part of it.

In summer semester students may obtain a positive grade by:

 • by a regular and active participation in the classes,
 • regular individual or e-mail contact with the supervisor
 • the positive evaluation of the thesis.
 • As regards bibliography, the choice of basic literature depends on the topic of the BA thesis agreed on with the supervisor.
 • Students will be grade in accordance with the standard marking scheme.
 • Students will be able to consult selected B.A. these written by B.A. graduates.

However, any topic from the field of English teaching methodology may be accepted in the course of the seminar.

 

Goals of the seminar:

 • Students will learn about formal requirements of preparing a B. A. thesis i.e.: font, citations, paraphrasing, plagiarism, copyright issues, and bibliographies.
 • Students will select the theme and scope of the BA thesis in co-operation with the supervisor.
 • Students will learn how to collection, analyse and describe the required data.
 • Students will prepare the B.A. thesis.