Aktualności

KONKURS na esej „Kto jeszcze dziś potrzebuje humanistyki?” (ang: “Who even needs the humanities these days”?)

REGULAMIN KONKURSU  na esej „Kto jeszcze dziś potrzebuje humanistyki?”

(ang: “Who even needs the humanities these days”?)

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu .
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Neofilologii UwB, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

 1. Założenia organizacyjne
 2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz dla studentów.
 3. Konkurs jest rozgrywany w dwóch językach (angielski i polski) osobno.
 4. Jest otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów województwa podlaskiego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.

 

 • Warunki udziału w konkursie, przebieg konkursu

1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:

 • pracy konkursowej – eseju w języku polskim lub angielskim;
 • Oświadczenia (które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o własności praw autorskich do składanej pracy.
 1. Prace należy przesłać na adres: Instytut Neofilologii, Liniarskiego 3, 15-420 Białystok lub przekazać osobiście do dnia 15 czerwca 2018 r. z dopiskiem „Konkurs-esej”.
 2. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę w wybranym języku, spełniającą następujące wymogi: max. 5000 znaków, pisane Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5×2,5. Prace będą oceniane niezależnie w danej grupie językowej.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora do dnia 10 kwietnia 2018 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2018 r. Dodatkowo osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Nagrody

Nagrodą są bony podarunkowe ufundowane przez organizatora.

 REGULAMIN KONKURSU na esej Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie