Aktualności

KONKURS „Debiuty tłumaczeniowe”

REGULAMIN KONKURSU  „Debiuty tłumaczeniowe”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Neofilologii UwB, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

 1. Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz dla studentów.
 2. Konkurs jest dotyczy tłumaczeń z dwóch języków:
 • angielskiego
 • francuskiego
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.

 

 • Warunki udziału w konkursie, przebieg konkursu

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:
 • pracy konkursowej – przekładu na język polski dwóch (ze wskazanych przez Organizatora wierszy (zestawy wierszy do wyboru znajdują się na stronie Organizatora: http://neo.uwb.edu.pl/);
 • Oświadczenia (które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o własności praw autorskich do składanej pracy.
 1. Prace należy przesłać na adres: Instytut Neofilologii, Liniarskiego 3, 15-420 Białystok lub przekazać osobiście do dnia 31 maja 2018 r. z dopiskiem „Konkurs translatoryczny”.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 3. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, do dnia 20 października 2018 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 31 października 2018 r. Dodatkowo osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 1. Nagrody

 

  1. Nagrodą Główną dla osób, które zajęły I miejsce w obu kategoriach, jest publikacja prac w studenckim nieregularniku Wydziału Filologicznego UwBPróby.
  2. Osoby, które zajęły trzy pierwsze otrzymują również nagrody pieniężne w formie bonów podarunkowych.

REGULAMIN KONKURSU

Teksty  – język francuski

Teksty – język angielski