Aktualności

KONKURS na esej Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie

REGULAMIN KONKURSU  na esej Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie.
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Neofilologii UwB, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

 1. Założenia organizacyjne
 2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego oraz dla studentów.
 3. Konkurs jest rozgrywany w dwóch językach (angielski i polski) osobno.
 4. Jest otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów województwa podlaskiego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.

 

 • Warunki udziału w konkursie, przebieg konkursu

1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie:

 • pracy konkursowej – eseju w języku polskim lub angielskim;
 • Oświadczenia (które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o własności praw autorskich do składanej pracy.
 1. Prace należy przesłać na adres: Instytut Neofilologii, Liniarskiego 3, 15-420 Białystok lub przekazać osobiście do dnia 28 lutego 2018 r. z dopiskiem „Konkurs-esej”.
 2. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę w wybranym języku, spełniającą następujące wymogi: max. 5000 znaków, pisane Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5×2,5. Prace będą oceniane niezależnie w danej grupie językowej.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora do dnia 10 kwietnia 2018 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2018 r. Dodatkowo osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Nagrody

Nagrodą są bony podarunkowe ufundowane przez organizatora.

REGULAMIN KONKURSU na esej Wiedza humanistyczna we współczesnym świecie