Aktualności

Uprawnienia pedagogiczne

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) 2017/2018

– NOWY ROK AKADEMICKI

(3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki)

 

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

  • Słuchaczami mogą być studenci II, III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

 

CZEMU SŁUŻĄ ?

  • Kwalifikacje pedagogiczne zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Umożliwiają uzyskanie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Tworzą warunki do kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują także emisję głosu i prawo oświatowe.

 

Wartością dodatkową Kwalifikacji pedagogicznych jest uczestnictwo w procesie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się (w trosce o własny rozwój zawodowy) oraz przygotowywania do identyfikacji zawodowej, kształtowania właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także w przekazie sposobu pełnienia własnej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Uzyskiwanie nauczycielskich uprawnień zawodowych jest dodatkową specjalizacją. Podjęcie jej przez studentów i inne zainteresowane osoby jest dobrowolne i następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji w CEU.
  • O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodnie z podstawą programową określonego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

 

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. kwalifikacje do nauczania zgodne są z przygotowaniem merytorycznym uzyskanym na studiach kierunkowych, na II etapie edukacyjnym – dla kierunków, których przedmiot jest realizowany w szkole podstawowej oraz do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym – dla kierunków, których przedmiot rozpoczyna realizację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Każdy uczestnik otrzymuje na koniec Kwalifikacji pedagogicznych świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.

KADRA

Zajęcia na kursie prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz zatrudnieni na innych wydziałach UwB, a także w innych instytucjach edukacyjnych. Wyniki ewaluacji potwierdzają profesjonalizm prowadzonych zajęć.

 

TERMINY

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 

15 września 2017 r. (tryb stacjonarny), 30 września 2017r. (tryb niestacjonarny)  

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

23 październik 2017r. (grupy stacjonarne), 28-29 październik 2017r. (grupy niestacjonarne)

W załączeniu przesyłam druk podania o przyjęcie na specjalizację. Można w pierwszej kolejności zgłoszenie przesłać drogą mailową. A wraz z uruchomieniem zajęć dopełnić pozostałych formalności – złożyć oryginale podanie.

 

PŁATNOŚCI 

Pobieranie nauki w CEU jest odpłatne i wynosi:  1400 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) – dla studentów UwB i 2000 zł (opłata jest podzielona na raty miesięczne lub kwartalne) – dla absolwentów.

dokumenty do pobrania podanie i kwestionariusz