Materiały - Materiały

OPISY


dodano: 16.07.2018
przez:
w kategorii: Materiały

SEMINARIUM   DYPLOMOWE

W   ROKU AK.  2018/2019

 

DR SYLWIA BOROWSKA-SZERSZUN  (literaturoznawstwo)

Fantastyczność i fantastyka w literaturze anglojęzycznej

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianej literatury fantastycznej (zwłaszcza fantasy, lecz również science fiction, groza, powieść gotycka, historia alternatywna, realizm magiczny, itp.), jak również zastosowania motywów fantastycznych w literaturze w ogóle. W trakcie seminarium omówimy zagadnienia teoretyczno-literackie, rozwój gatunków, oraz głównych przedstawicieli nurtu fantastyki. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych przez siebie tekstów literackich pod kątem omawianej problematyki, np. konstrukcji fantastycznego świata wtórnego/istot fantastycznych/bohaterów, obrazów kobiecości i męskości, przetwarzania wątków baśniowych/mitologicznych/legendarnych, hybrydyzacji gatunków fantastyki, motywów mediewistycznych (np. legenda arturiańska), recepcji tekstów, ich miejsca zarówno w kanonie, jak i w kulturze popularnej, itp. Prace mogą dotyczyć utworów między innymi C.S. Lewisa, J.R.R. Tolkiena, George’a R.R. Martina, Guya Gavriela Kaya, Ursuli K. Le Guin, Neila Gaimana, Franka Herberta, Marion Zimmer Bradley, J.K. Rowling i innych. Ponadto mile widziane będą propozycje tematów odzwierciedlających zainteresowania studentów.

 

DR HAB. JERZY KAMIONOWSKI, PROF. UwB  (literaturoznawstwo)

 

Seminarium ma za zadanie doprowadzić studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. W czasie spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy licencjackiej i technicznymi aspektami jej pisania, mają okazję przedyskutować wybór tematów, otrzymują informacje zwrotne na temat jakości postępów w pracy nad tematem.
W pierwszym semestrze obowiązkiem studentów jest sformułowanie tematu (do końca grudnia),
przedstawienie planu pracy, zebranie części bibliografii, zaprezentowanie przed grupą dwóch zagadnień poruszanych w pracy. W drugim semestrze seminarium przechodzimy na system konsultacji jednostkowych: studenci pracują indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego nad swoimi pracami. Sugerowane przez promotora obszary badań: literatura afroamerykańska, feminizm, postmodernizm, poezja i proza brytyjska i amerykańska XX wieku. Mile widziane tematy z  zakresu relacji między literaturą a ideologią, polityką, szeroko pojętymi sprawami społecznymi co nie znaczy, że zlekceważymy estetykę). Dopuszczalne są też – w przypadku pasjonatów kina – prace z zakresu semiotyki filmu.

 

DR WERONIKA  ŁASZKIEWICZ  (literaturoznawstwo)

Fantasy literature in the 20th and 21st century American

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych współczesną amerykańską literaturą fantasy (w różnych jej odmianach). W czasie naszych spotkań będziemy omawiać rozwój tego gatunku w Stanach, dyskutować na temat czołowych przedstawicieli i ich twórczości oraz analizować wybrane teksty akademickie poświęcone różnym aspektom gatunku. W pracach dyplomowych studenci przeprowadzą samodzielną analizę wybranych utworów pod kątem wskazanego problemu badawczego. Prace mogą dotyczyć twórczości np. Petera S. Beagle’a, Marion Zimmer Bradley, Roberta E. Howarda, Ursuli K. Le Guin, George’a R.R. Martina, Brandona Sandersona lub innego wybranego autora/autorki.

 

 

DR JACEK PARTYKA   (literaturoznawstwo)

“Writing New York: The City and the Literary Imagination Over Centuries”

My seminar will focus on various representations of New York in American literature, encompassing the earliest references, e.g. Washington Irving’s burlesque historiography A History of New York From the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty to the most recent ones, e.g. Colson Whitehead’s The Colossus of New York; identifying different “poetics” of such representations, e.g.  John Dos Passos’s modernist Manhattan Transfer or Paul Auster’s postmodernist The New York Trilogy; taking into account different genres, e.g. the peripatetic poetry of Frank O’Hara or Charles Reznikoff, or the essays of Alfred Kazin, Joan Didion, or B. B. White; considering the apparently mundane, e.g. Jewish immigrant literature (Henry Roth, Anzia Yezierska) and the utterly extraordinary, e.g. the post 9/11 literature of Don DeLillo (Falling Man), John Updike (The Terrorist) or Art Spiegelman’s graphic “novel” (In the Shadow of No Towers).

As for the representations of (life in) New York, certain themes recur obsessively in the literary record, but the following (borrowed partly from P. Lopate’s literary anthology) are only proposed ideas for a diploma paper:

 • The city’s contradictory faces of glamour and squalor;
 • Its dense population, providing space if not only the warmest of welcomes for the immigrant and the nonconformist;
 • Its Mammoth-like preoccupation with business and money-making;
 • Its fabled space of loneliness and alienation;
 • Its embrace of the otherwise stigmatized or excluded;
 • Its resilience to adversity (9/11).

 

 

DR ANNA MARIA KARCZEWSKA  (kulturoznawczo-literaturoznawcze)

 

Tematy prac licencjackich powinny wiązać się z zagadnieniami:

– pamięć i historia w literaturze amerykańskiej: literature as history (szczególny nacisk położony na wydarzenia z lat sześćdziesiątych XX w., fenomen Nowego Dziennikarstwa; testimonial novel)

– Latynosi w Stanach Zjednoczonych (np. Chicanos)

– proza Edwidge Danticat (np. trauma w literaturze)

Uczestnicy seminarium będą przygotowywali się do dyskusji na temat wybranego aspektu kultury amerykańskiej/latynoskiej. Podczas zajęć będzie utrwalana zdolność rozumienia i interpretowania różnorodnych zjawisk z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Na seminarium studenci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat wybranych problemów zawartych w temacie pracy dyplomowej, ale również przygotowują fragmenty pracy, które poddawane są krytycznej ocenie i analizie.

 

DR  AGATA   ROZUMKO   (językoznawstwo)  

Angielsko-polskie badania kontrastywne

Przedmiotem naszego zainteresowania będą wybrane (przez prowadzącego i uczestników seminarium) obszary angielsko-polskich studiów porównawczych. Zajmiemy się zarówno zagadnieniami czysto językowymi, jak również związkami pomiędzy językiem i kulturą. Skupimy się na analizach porównawczych w obrębie:

 1. słownictwa (porównanie wybranych pól semantycznych w obu językach, nazwy własne, nazwy nacechowane kulturowo, tłumaczeniowe aspekty różnic leksykalnych);
 2. frazeologii (idiomy, przysłowia w ujęciu kontrastywnym, kulturowe uwarunkowania frazeologii);
 3. gramatyki (wybrane kategorie gramatyczne w obu językach, np. czas, modalność – badania porównawcze, analiza błędów popełnianych przez osoby uczące się języka angielskiego);
 4. pragmatyki językowej (grzeczność językowa: formuły grzecznościowe, formy adresatywne).

 

DR DOROTA SZYMANIUK  (językoznawstwo)

Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

 

DR DANIEL KARCZEWSKI   (językoznawstwo)

 

Seminarium licencjackie poświęcone jest wybranym zagadnieniom z językoznawstwa kognitywnego – kierunku we współczesnych badaniach nad językiem, który stanowi alternatywę do teorii należących do nurtu głównego w językoznawstwie. Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół dwóch zagadnień:

(1) zjawiska generyczności manifestującego się w stwierdzeniach takich, jak na przykład, Komary przenoszą malarię, Kot jest mięsożercą, czy Chłopcy nie płaczą, w których wyrażamy uogólnione sądy dotyczące nie konkretnych jednostek, ale całych klas czy kategorii;

(2) metonimii i metafory pojęciowej jako mechanizmów rozumienia i doświadczania świata.

Dopuszczam tematy nie mieszczące się ramach powyższych zagadnień.

Poza czytaniem i przedstawianiem pozycji z literatury przedmiotu, studenci będą poznawać kolejne etapy pisania pracy dyplomowej, takie jak wybór tematu, plan pracy, zbieranie odpowiedniej literatury, planowanie zawartości rozdziału, itp., oraz techniczne aspekty dotyczące formalnej strony pracy: sporządzanie odsyłaczy, tworzenie bibliografii, cytowanie, parafraza. Będziemy także omawiać charakterystyczne cechy dyskursu akademickiego oraz najczęściej popełniane błędy językowe.

 

 

 

DR BEATA WYSZYŃSKA  (wiedza o nauczaniu i uczeniu sie języków)

CREATIVITY IN THE ELT CLASSROOM

Kreatywny byt nauczyciela języka angielskiego to wyzwanie i odwaga, to twórcza postawa, skierowana na kreatywny rozwój ucznia w obszarze procesu i produktu= kompetencji językowych, to kreatywne przekraczanie granic, to odkrywanie i eksperymentowanie w procesie nauczania-uczenia się języka angielskiego, to świadomość, że każdy uczeń posiada twórczy potencjał, który należy rozwijać.

Kreatywny nauczyciel to animator rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia. Twórcze powinny być metody, które stosuje, ale też sam jest źródłem kreatywnych pomysłów – kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń.

Proponuję odkrywanie własnej kreatywności w nauczaniu języka angielskiego w oparciu o założenia podejścia integrującego dwa modele: eliminowania barier oraz stymulowania zdolności twórczych uczniów… za pomocą wody, piasku, sznurka, piłek ping-pongowych etc. Źródłem rozwoju kompetencji językowych może być właściwie każdy bodziec, zależy to tylko od reaktywności (wrażliwości) podmiotu. Działanie w ramach stymulacji multilisensorycznej umożliwiającej wielozmysłowe postrzeganie-odkrywanie świata zwiększa wrażliwość uczniów, a także uczy dostrzegania wyjątkowości w tym, co pozornie wydaje się zupełnie przeciętne i nieinteresujące, a buduje rozwój językowy uczniów.

Przykład: Nauczyciel spytał swoich uczniów jakiego koloru są jabłka. Uczniowie odpowiedzieli, że jabłka maja różne kolory, zazwyczaj są czerwone, zielone, żółte. Jeden z uczniów podniósł rękę, mówiąc, że jabłka są białe. Nauczyciel tłumaczył uczniowi, że nie ma białych jabłek, ale uczeń upierał się przy swojej odpowiedzi i powiedział – a wewnątrz?

 

 

DR AGNIESZKA DZIĘCIOŁ-PĘDICH  (wiedza o nauczaniu i uczeniu sie języków)

 

The purpose of this seminar is to prepare and defend the B.A. thesis in Applied Linguistics, written in English and under the supervision of, and in accordance with the guidelines provided by the academic conducting the seminar.

 

The main concept of this seminar is the role of culture in teaching EGP (English for General Purposes) and ESP (English for Specific Purposes).  During the seminars students will get acquainted with different definitions of the concept of culture and the reasons for teaching culture of the target community at all language levels. They will also become familiar with the concept of intercultural competence and its importance in second and foreign language learning. Moreover, students will discuss various definitions of ESP and their application in designing language courses for secondary and tertiary levels.

For students who have completed their second year of studies and know English at at least B2 level of CEFR

Grade requirements:

In winter semester students may obtain a positive grade by:

 • regular and active participation in the classes,
 • preparing a short presentation for other participants concerning the research area
 • formulating the topic of the BA thesis and establishing its contents
 • drawing up a table of contents and a first draft of bibliography
 • writing up the first chapter, or at least a substantial part of it.

In summer semester students may obtain a positive grade by:

 • by a regular and active participation in the classes,
 • regular individual or e-mail contact with the supervisor
 • the positive evaluation of the thesis.
 • As regards bibliography, the choice of basic literature depends on the topic of the BA thesis agreed on with the supervisor.
 • Students will be grade in accordance with the standard marking scheme.
 • Students will be able to consult selected B.A. these written by B.A. graduates.

However, any topic from the field of English teaching methodology may be accepted in the course of the seminar.

 

Goals of the seminar:

 • Students will learn about formal requirements of preparing a B. A. thesis i.e.: font, citations, paraphrasing, plagiarism, copyright issues, and bibliographies.
 • Students will select the theme and scope of the BA thesis in co-operation with the supervisor.
 • Students will learn how to collection, analyse and describe the required data.
 • Students will prepare the B.A. thesis.

Courses offered by the Faculty of Philology, University of Bialystok, Poland


dodano: 12.12.2017
przez:
w kategorii: Materiały

Courses offered by the Faculty of Philology, University of Bialystok, Poland

Erasmus+  2017/18

Institute of Modern Languages,

English Studies

(courses in English)

I degree cycle (BA), English Studies

 

Course Title ECTS credits Hrs Semester Course Instructor
Introduction to Literary Studies (Wstęp do literaturoznawstwa) 2 30 winter Dr T. Sawczuk
Introduction to General Linguistics (Wstęp do językoznawstwa ogólnego) 2 30 winter Prof. S. Griniev-Griniewicz
Introduction to Cultural Studies (Wstęp do kulturoznawstwa) 2 30 spring Dr Z. Głębocki
Styles and Strategies of Foreign Language Learning (Style i strategie uczenia się języków obcych) 1 15 winter Dr E. Lewicka-Mroczek
Descriptive Grammar of the English Language – Phonetics and Phonology (Gramatyka Opisowa Języka Angielskiego – fonetyka i fonologia) 3 30 winter Dr D. Szymaniuk
Descriptive Grammar of the English Language – Practical Classes (GOJA-ćwiczenia) 4 60 winter + spring Dr D. Karczewski
Introduction to the Theories of Language Learning and Teaching (Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków) 1 15 winter Dr E. Wajda
PEL Practical Grammar 2 (PNJA Gramatyka praktyczna 2) 3 60 winter + spring Mgr A. Dziok-Łazarecka
PEL Practical Phonetics 2 (PNJA Fonetyka praktyczna 2) 5 60 winter + spring Mgr A. Jelska-Cydzik
PEL Academic Writing 2 (PNJA Pisanie akademickie 2) 5 60 winter + spring Mgr B. Teleszewska
PEL Integrated Skills (PNJA Umiejętności łączone 2) 4 60 winter + spring Mgr R. Kuźma
PEL Vocabulary 2 (PNJA Słownictwo 2) 2 30 winter Mgr R. Kuźma
PEL Conversations (PNJA Konwersacje) 1 15 spring Dr K. Palmer
Descriptive Grammar of the English Language- Syntax, Semantics (Gramatyka opisowa j. ang. – morfologia, składnia, semantyka) 3 45 winter + spring Dr B. Piecychna
History of the English Language I (Historia języka angielskiego) 2 30 winter Prof. S. Griniev-Griniewicz
History of English Language I (Historia literatury angielskiej) – Lectures + Classes 5 30 + 60 winter + spring Prof. J. Kamionowski /

Prof. G. Moroz

History of the American Language I (Historia literatury amerykańskiej) – Lectures + Classes 4 45 + 30 winter + spring Dr W. Łaszkiewicz /

Dr J. Partyka

History and Culture of Great Britain (Kultura i historia Wielkiej Brytanii) – Lectures + Classes 4 15 +

60

winter + spring Prof. A. Tomczak /

Mgr D. Guzowska

Introduction to culture and history of the USA (Wstęp do kultury i historii USA) – Lectures + Classes 4 30 + 30 winter Dr K. Palmer
English Language Teaching Methodology I (Metodyka nauczania języka angielskiego I) 6 60 winter + spring Dr E. Lewicka-Mroczek
Current trends in language education (Współczesne koncepcje kształcenia językowego) 1 15 spring Dr E. Wajda
Intercultural Education (Kształcenie interkulturowe) 2 30 winter Dr E. Wajda
PEL Practical Grammar 3 (PNJA Gramatyka praktyczna 3) 1 30 winter Mgr E. Majewska
PEL Academic Writing 3 (PNJA Pisanie akademickie 3) 6 60 winter + spring Mgr D. Guzowska
PEL Vocabulary 3 (PNJA Słownictwo 3) 2 30 winter Mgr R. Kuźma
PEL Integrated Skills 3 (PNJA Umiejętności łączone 3) 7 60 winter + spring Dr J. Auron-Górska
Introduction to Translation I (Wstęp do translatoryki I) 1 30 winter Mgr K. Puławski
Research Methods in Linguistics (Metody badań językoznawczych) 2 15 winter Dr B. Piecychna
Recent Trends in Linguistics (Najnowsze prądy w językoznawstwie) 3 30 spring Dr D. Karczewski
History of the English Language II (Historia języka angielskiego II) 4 30 spring Prof. S. Griniev-Griniewicz
Introduction to Translation II (Wstęp do translatoryki II) 2 15 winter Mgr K. Puławski
History of English Literature II (Literatura angielska) 4 30 winter Prof. J. Kamionowski
British Studies II (Wiedza o Wielkiej Brytanii) 3 30 spring Mgr D. Guzowska
History of American Literature II (Literatura amerykańska) 4 30 spring Dr W. Łaszkiewicz
            American Studies II (Wiedza o USA) 2 15 winter Dr K. Palmer
            English Language Teaching Methodology II (Metodyka nauczania języka angielskiego II) 3 30 winter Dr D. Potocka
            Research Methods in Applied Linguistics (Metody badań w językoznawstwie stosowanym) 1 15 winter Dr E. Lewicka-Mroczek
Teaching English to Young Learner (Nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego) 2 15 winter Mgr B. Teleszewska
Evaluation of Language Skills (Ewaluacja umiejętności językowych) 3 15 spring Dr E. Wajda
Micro-teaching – Observation Techniques (Mikro-nauczanie – techniki obserwacji lekcji) 4 30 spring Dr D. Potocka

 

 

II degree cycle (MA), English Studies

 

Course Title ECTS

credits

Hrs Semester Course Instructor
PEL – integrated skills 1 (PZJA Umiejętności łączone 1) 10 60 winter + spring             different lecturers
PEL – integrated skills 2 (PZJA Umiejętności łączone 2) 10 60 winter + spring different lecturers
Theories of Language Acquisition (Teorie nabywania języków) 2 30 spring Dr D. Potocka
Psycholinguistics (Psycholingwistyka) 1 15 winter Dr D. Potocka
Stylistic (Stylistyka) 1 15 spring Dr D. Szymaniuk
Discourse analysis (Analiza dyskursu) 5 30 winter Dr D. Szymaniuk
Specialization classes: applied linguistics 1 (Ćwiczenia specjalizacyjne – językoznawstwo stosowane) 6 60 winter + spring different lecturers
British Cultural Studies (Brytyjskie studia kulturowe) 2 30 winter Prof. A. Tomczak
Current literary theories (Współczesne teorie literackie) 1 15 spring Prof. G. Moroz
Great Britain as a multicultural society (Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe) 5 15 spring Prof. A. Tomczak
Contemporary American culture (Współczesna kultura amerykańska) 5 30 winter Dr K. Palmer
Specialization classes: literature-culture studies (Ćwiczenia specjalizacyjne – literaturoznawczo-kulturoznawcze) 6 60 winter + spring different lecturers
Cognitive Linguistics (Językoznawstwo kognitywne) 3 30 winter Dr D. Karczewski
Diachronic linguistics(Językoznawstwo diachroniczne) 1 15 spring Prof. S. Griniev-Griniewicz
Language Education – Modern Trends (Edukacja językowa – współczesne trendy) 6 30 winter Mgr P. Mailnowski
Modern British Literature (Współczesna literatura brytyjska) 2 30 winter Prof. G. Moroz
Modern American Literature (Współczesna literatura amerykańska) 2 30 spring Prof. J. Kamionowski
American Culture Studies (Amerykańskie studia kulturowe) 1 15 winter Dr K. Palmer
Analysis and interpretation of literary texts (Analiza i interpretacja tekstu literackiego) 6 30 winter Dr T. Sawczuk
Introduction to Theories of Translation (Wstęp do teorii przekładu) 2 30 winter Dr B. Piecychna

 

Institute of Modern Languages

French Studies

(courses in French)

 

 

 

COURS

 

Crédits

ECTS

 

Heures

 

Semestre

 

Enseignant/e

PNJF 2 Ecoute/ Expression orale 2 60 hiver mgr Magdalena Aleturowicz
PNJF 2 – Habilités intégrées 3 60 hiver mgr Ewa Parfieniuk
PNJF 2 Habilités integrées 2 30 été mgr Magdalena Aleturowicz
PNJF2 – grammaire pratique 4 60 hiver/été mgr Urszula Kochanowska
PNJF2 – grammaire pratique 5 60 hiver/été mgr Urszula Kochanowska
PNJF2 – prononciation 1 15 hiver mgr Urszula Kochanowska
PNJF2 – vocabulaire et traduction 4 60 hiver/été mgr Sara Moroz
PNJF 2 – vocabulaire et traduction 4 60 hiver/été mgr Sara Moroz
PNJF 2 – habilités intégrées 2/3 30 été dr Małgorzata Zawadzka
PNJF 2 – Expression écrite 3 30 hiver mgr Edyta Sacharewicz
Grammaire descriptive – Syntaxe de la langue française 2 30 hiver dr Joanna Cholewa
PNJF3 – Ecriture académique 2 30 hiver dr Barbara Głowacka
PNJF 3 Habilités intégrées 4 30 hiver mgr Magdalena Aleturowicz
PNJF 3 Habilités intégrées 4 60 hiver/été mgr Jerzy Koniecko
Introduction aux théories d’apprentissage et l’enseignement des langues 1 15 été dr Barbara Głowacka
CULTURE DE FRANCE_ 3 30 été mgr Edyta Sacharewicz

dr Małgorzata Kamecka

Littérature française et francophone: XIX – XXIème siècle 3 30 hiver mgr Edyta Sacharewicz
Littérature française et francophone XIX-XXIème siècle 6 30 hiver dr Małgorzata Zawadzka
Culture de France 2 30 hiver dr Małgorzata Kamecka
Histoire de France 3 30 hiver dr Małgorzata Kamecka
Histoire de France 2 30 hiver dr Małgorzata Kamecka
Civilisation de la francophonie 3 30 hiver dr Małgorzata Zawadzka
Communication officielle et commerciale en français 3 30 hiver mgr Sara Moroz
Correspondance officielle en français 3 30 hiver mgr Sara Moroz
Langue française de spécialisation- le français dans le secteur des services 3 30 hiver mgr Jerzy Koniecko
Langue française de spécialisation- le français de l’économie 3 30 été mgr Jerzy Koniecko
Langue française de spécialisation- le français juridique 3 30 été mgr Jerzy Koniecko


Institute of Modern Languages (Spanish section)

French Studies with Spanish

(courses in Spanish)

I degree cycle (BA)


 

CURSO

 

Créditos

ECTS

 

Horas

 

Semestre

 

Docente

PNJH 1- Refuerzo A 3 20 Verano mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
PNJH 2 -Destrezas integradas/examen 15 60 imnvierno mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2- Destrezas integradas 15 30 Verano mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2 – Comprensión escrita/expresión escrita 4 60 Invierno/verano dr Ludmiła Furman
PNJH 2 Refuerzo B1 3 30 Verano dr Ludmiła Furman
PNJH2 – Gramática práctica 10 30 Verano mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2 Refuerzo B2 3 20 Verano dr Ludmiła Furman
Literatura en el ámbito lingüístico en español 2 30 invierno dr Ludmiła Furman
Cultura y arte  de España 2 30 Verano dr Anna Karczewska
PNJH 3 – Gramática práctica 30 invierno mgr Małgorzata Janusz
PNJH 3 –Expresión escrita/oral 3 30 invierno/verano mgr Natalia Liso
PNJH 3 – Destrezas integradas 10 30 Verano mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
PNJH 3 – Refuerzo C 3 20 invierno mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
PNJH 3/examen 7/0 120 invierno/verano dr Ludmiła Furman
Español en los negocios 3 30 invierno mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
Español en el ámbito de la cultura y el arte 3 30 Verano dr Ludmiła Furman

Institute of Modern Languages (Spanish section)

English Studies with Spanish

(courses in Spanish)

 I degree cycle (BA)

 

CURSO  

Créditos

ECTS

 

Horas

 

Semestre

 

Docente

PNJH 1- Refuerzo A 2 20 verano mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
PNJH 2 -Destrezas integradas 15 60 invierno mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2- Destrezas integradas 15 30 verano mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2 – Comprensión escrita/expresión escrita 4 60 invierno/verano dr Ludmiła Furman
PNJH 2 Refuerzo B 2 30 verano dr Ludmiła Furman
PNJH2 – Gramática práctica 30 verano mgr Małgorzata Janusz
PNJH 2 Refuerzo C 2 20 verano dr Ludmiła Furman
Literatura en el ámbito lingüístico en español 2 30 invierno dr Ludmiła Furman
Cultura y arte  de España 2 30 verano dr Anna Karczewska
PNJH 3 – Gramática práctica 4 30 invierno mgr Małgorzata Janusz
PNJH 3 –Expresión escrita/oral 3 30 invierno/verano mgr Natalia Liso
PNJH 3 – Destrezas integradas̴ 7 30 verano mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
PNJH 3 – Refuerzo  expresión escrita B2 3 20 verano dr Ludmiła Furman
PNJH 3/ examen    10/0 120 Invierno/verano dr Ludmiła Furman
Español en los medios de comunicación 3 30 invierno mgr Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk
Español en el ámbito de la cultura y el arte 3 30 verano dr Ludmiła Furman

Institute of Eastern-Slavic Philology

Russian Philology

(courses in Russian)

 I degree cycle (BA)

бакалавриат

Предмет Семестр Кол. часов

(лекция/практикум)

ECTS Преподаватель
Практические занятия по русскому языку, ч. 1 1–2 180 12 dr E. Pańkowska
dr A. Filinowicz
Практические занятия по русскому языку, ч. 1 (для начинающих) 1–2 180 11 mgr L. Siegień

mgr K. Grabowska

Практические занятия по русскому языку, ч. 1 (для начинающих) – совершенствование 1–2 150 10 mgr L. Siegień

mgr K. Grabowska

Практические занятия по русскому языку, ч. 2 3–4 180 13 dr A. Romanik

 

Практические занятия по русскому языку, ч. 2 (для начинающих) 3–4 150 10 mgr M. Mordań
Практические занятия по русскому языку, ч. 2 (для начинающих) – совершенствование 3–4 180 13 mgr M. Mordań
Практические занятия по русскому языку, ч. 3 5–6 60 12 dr R. Szymula

dr E. Maksimowicz

dr E. Bogdanowicz

Практические занятия по русскому языку, ч. 3 (для начинающих) 5–6 180 13 dr E. Maksimowicz
Практические занятия по русскому языку – лингафонная лаборатория, ч. 1 1–2 60 5 dr B. Dworakowska
Практические занятия по русскому языку – лингафонная лаборатория, ч. 2 3 30 2 dr A. Rygorowicz-Kuźma
Описательная грамматика русского языка – фонетика 1 (3)* 30 4 drJ. Chomko
Описательная грамматика русского языка – морфология 2–3 (4–5)* 60+60 9 dr W. Mieszkowska
Описательная грамматика русского языка – синтаксис 4 (6)* 15+45 5 dr A. Romanik
История русского языка 4 15+30 4 prof. Z. Abramowicz
История русской литературы, ч. 1 1–2 30+60 10 prof. H. Twaranowicz
История русской литературы, ч. 2 3–4 60+60 11 prof. A. Baranow

dr J. Dziedzic

История русской литературы, ч. 3 5–6 60+60 11 prof. W. Supa

dr W. Biegluk-Leś

Культура России 2 30 2 разные преподаватели
Русская экономическая терминология 3–4 60 5 mgr M. Mordań
Коммуникация в бизнесе, ч. 1 3–4 60 5 dr B. Siegień
Коммуникация в бизнесе, ч. 2 5–6 60 6 dr M. Michaluk
Основылексикологии / Основыстилистики 2 30 3 разные преподаватели
Старославянский язык 3 30+30 4 dr K. Rutkowski

* уровень для начинающих

магистратура

Предмет Семестр Кол. часов

(лекция/практикум)

ECTS Преподаватель
 

Практические занятия по русскому языку, ч. 1

1–2 180 19 dr R. Szymula
mgr M. Mordań
 

Практические занятия по русскому языку, ч. 2

3–4 120 27 dr N. Raczkiewicz
 

Методология лингвистических исследований

1 30 3 dr W. Mieszkowska
Методология литературоведческих исследований 1 30 3 prof. A. Baranow
Русская литература новейшего времени 1 30+30 6 prof. W. Supa

dr W. Biegluk-Leś

 

 


ERASMUS+ COORDINATORS


dodano: 12.12.2017
przez:
w kategorii: Materiały

ERASMUS+  COORDINATORS

Faculty ERASMUS+ Coordinator

dr Beata Piecychna

e-mail: beatapiecychna@o2.pl

Institute Coordinators

Institute of Modern Languages (English section)

dr Weronika Łaszkiewicz

e-mail: weronika.laszkiewicz@wp.pl

Institute of Modern Languages (French section)

dr Małgorzata Kamecka

e-mail: m.kamecka@uwb.edu.pl

Institute of Eastern-Slavic Philology

dr Krzysztof Rutkowski

e-mail: krz.rut@gmail.com

Institute of Polish Philology

dr Wiktor Gardocki

e-mail: wiktorgardocki@o2.pl

Institute of Cultural Studies and Art

dr Karolina Wierel

e-mail: wierelka@o2.pl


ERASMUS +


dodano: 12.12.2017
przez:
w kategorii: Materiały

 

Erasmus Plus is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. It provides opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain experience, and volunteer abroad.
Set to last until 2020, Erasmus Plus doesn’t just have opportunities for students. Merging seven prior programmes, it has opportunities for a wide variety of individuals and organisations.

(source and more information: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/)

 


RELACJE ZE SPOTKAŃ KÓŁKA


dodano: 31.05.2017
przez:
w kategorii: Kultura > Materiały

Nasze Kółko języka francuskiego
– FF oraz FAT II rok

RELACJE ZE SPOTKAŃ KÓŁKA

RELACJE Z 2016 ROKU

RELACJE Z 2017 ROKUCourses for Erasmus + Programme students (BA and MA)


dodano: 07.04.2017
przez:
w kategorii: Materiały

2017/2018

Institute of Modern Languages,
University of Bialystok (Poland)

English Studies

Courses for Erasmus + Programme students (BA and MA)

pdf file

The following evaluation form should be printed, completed, and submitted to dr Weronika Łaszkiewicz at the end of the visit (when the student receives their Transcript of Records).

pdf file
pdf file


Pisanie akademickie_FF III


dodano: 03.06.2015
przez:
w kategorii: FF III > Materiały > PNJF - Pisanie akademickie (ćwiczenia)

PISANIE AKADEMICKIE

termin wtorkowych zajęć – przypomnienie.

termin pisania Syntezy – informacje


(Contains 1 attachments.)

Nauczanie języków obcych_FH_II


dodano: 01.06.2015
przez:
w kategorii: FH II > Nauczanie języków obcych (ćwiczenia)

Textes pour le Test final (voir le fichier ci-joint)


(Contains 1 attachments.)

Pisanie akademickie_FF III_FH_III


dodano: 20.05.2015
przez:
w kategorii: FF III > FH III > PNJF - Pisanie akademickie (ćwiczenia)

les tâches pour le 26 mai et autres informations importantes, voir fichier ci-joint.

 

 


(Contains 1 attachments.)

Nauczanie języków obcych_FH_II


dodano: 08.05.2015
przez:
w kategorii: FH II > Nauczanie języków obcych (ćwiczenia)

consignes pour le 12 mai 2015

 


(Contains 1 attachments.)

Pisanie akademickie_FF III_FH_III


dodano: 01.05.2015
przez:
w kategorii: FF III > PNJF - Pisanie akademickie (ćwiczenia)

informacje, zalecenia i przypomnienie zadań na 5.05.2015

(korespondencja wysłana na adres grupy 28.04.2015)


(Contains 1 attachments.)